การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เป็นหลักน่าจะมีเหตุดังต่อไปนี้

 

1. ชุมชนในสังคมไทยสมัยโบราณ

2 ชุมชนที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นชุมชนเมือง

ชุมชนในสังคมไทยสมัยโบราณ

การเกิดขึ้นของชุมชนที่เป็นรากฐานของสังคมไทย หากพิจารณาจากหลักฐานที่สืบค้นมา จะทำทำให้เราเห็นภาพว่า ชุมชนโบราณนั้นเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองเป็นหลัก การพึ่งตนเองของชุมชนนั้น อิงอยู่กับฐานทรัพยากรที่ชุมชนตั้งอยู่ ชุมชนในสภาพแบบนี้ได้พัฒนาวิถีชีวิตและธรรมเนียมปฎิบัติ อันมีผลเป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของชุมชนในมิติต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด และเป็นไปเพื่อความอยู่รอดของชุมชน

เพื่อทำให้ธรรมเนียมปฎิบัติดังกล่าวได้รับการเคารพและปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ในชุมชนจึงได้สร้างกลไกในทางสังคมที่เข้ามาจัดการให้ความเป็นชุมชนสามารถที่จะสืบเนื่องต่อไปได้ เช่น การนับถือผีบรรพบุรุษ, พิธีกรรมที่ผูกติดกับทุกๆสิ่งในการดำรงชีวิต ซึ่งรวมถึงในทางด้านการผลิตเพื่อยังชีพที่เชื่อมโยงความเชื่อต่างๆเข้ากับการใช้สอยทรัพยากรต่างๆ

บนวิถีของชุมชนในลักษณะนี้ ประเด็นที่สะท้อนออกมาให้เห็นก็คือ ความเป็นชุมชนเกิดขึ้นและผูกพันกันในฐานของความเป็นเครือญาติ-ชาติพันธุ์เดียวกัน และยังมีผลไกลไปถึงสำนึก ความเชื่อ อุดมการณ์ ที่ถูกหล่อหลอมทำให้เกิดระเบียบและรูปแบบในทางสังคม

ชุมชนที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นชุมชนเมือง

เมื่อพัฒนาการของสังคมได้เกิดการขยายตัวขึ้นในทางสังคม, ประชากร, และเศรษฐกิจ(ทั้งภายในและภายนอก), เกิดการกวาดต้อนผู้คนให้มาเป็นแรงงาน มีการขยายตัวของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ชุมชนเกิดการขยายตัว อำนาจของผู้คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความมั่งคั่ง ทำให้ความสามารถในการครอบครองดูแล

แล้วชุมชนที่คุณอาศัยอยู่เป็นอย่างนี้ หรือเปล่า แล้วมีวิธีในการปรับตัวเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างไร