ข้อเท็จจริงคือ ข้อมูล ประโยคที่มีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้

ส่วนข้อคิดเห็นคือ ข้อมูล ประโยคที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคน

ส่วนใหญ่มักมีคำว่า "จะ" "ถ้า" "อาจจะ" เป็นต้น