โดยน.ส.ณัฐิญาภรณ์  นักรำ  เลขที่ 7 การจัดการทั่วไป 10/39

……………………………………………………………………..

เอกสารประกอบการกู้เงินธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย

1.       สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการพร้อมฉบับจริง

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน ทุกหน้า ทุกคนพร้อมฉบับจริง

3.       สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ในมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่ พร้อมฉบับจริง

4.       สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมฉบับจริง

5.       สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)พร้อมฉบับจริง

6.       ใบรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) หรือ หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการข้อตกลง (ฉบับจริง)

7.       สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับรองเงินเดือนปัจจุบัน 3 เดือน ย้อนหลัง(ฉบับจริง )

8.       สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ พร้อมฉบับจริง หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

9.       สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนฯ(ภงต.90, 91, ทวิ 50, หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย)

10.    หลักฐานการเสียภาษีเงินได้พร้อมใบเสร็จตัวจริงจากกรมสรรพากร ย้อนหลัง 6 เดือน

11.    รูปถ่ายกิจการ จำนวน 3-4 รูป

12.    สำเนาในประกอบวิชาชีพ, ในอนุญาตประกอบการ

13.    สมุดทะเบียนรถยนต์, รูปถ่ายรถยนต์ 2-3 รูป

14.    สำเนาสัญญาซื้อขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ(กรณีซื้อ)

15.    สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขาย (รับรองสำเนา)

16.    สำเนาหนังสือสัญญากู้เงิน บันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงิน

17.    สำเนาสัญญาจำนอง

18.    ใบเสร็จการผ่อนชำระย้อนหลัง 24 เดือน(กรณีไถ่ถอน)

19.    ใบขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร

20.    แบบแปลน รูปพื้น, ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน , ด้านตัดขวาง

21.    สำเนาสัญญาจ้างเหมาปลูกสร้าง (กรณีปลูกสร้าง/ต่อเติม) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา

22.    หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารเลขที่.....................

23.    ใบประมาณราคาค่าปลูกสร้าง

24.    สำเนาสัญญาขาย/ให้ ฉบับกรมที่ดิน

25.    สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2(2ชุด)