รายรับของรัฐบาล

รายรับของรัฐบาล  หมายถึง รายได้ที่นำส่งคลังในแต่ละปีงบประมาณ ประกอบด้วย รายได้จากภาษีอากร  รายได้จากการขายสิ่งของและ

รายได้จากภาษีอากร  ประกอบด้วย ภาษีทางตรง  ภาษีทางอ้อม  ภาษีสินค้าเข้า-ออก และภาษีลักษณะอนุญาต

ภาษีลักษณะอนุญาต เช่น ค่าใบอนุญาตอาวุธปืนและดอกไม้เพลิง  ค่าใบอนุญาตการพนัน  ค่าใบอนุญาตใบต่างด้าว  ค่าใบอนุญาตด้านสรรพสามิต เป็นต้น

รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ  ประกอบด้วย

   -การขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์  เช่น ค่าขายสินทรัพย์ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ ค่าขายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ค่าขายหลักทรัพย์   ค่าขายหนังสือราชการ และค่าขายสิ่งของอื่น

   -การขายบริการ เช่น ค่าบริการและค่าเช่า

รายได้จากรัฐพาณิชย์ ประกอบด้วย ผลกำไรขององค์การรัฐบาล หน่อยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ  รายได้จากโรงงานยาสูบ รายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และเงินปันผลจากบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น

รายได้อื่น  ประกอบด้วย ค่าแสตมป์  ฤชาและค่าปรับ เงินรับคืนและรายได้เบ็ดเตล็ด

อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่รายได้ของรัฐบาลแต่ถูกนับเข้าไปเป็นรายรับของรัฐบาล  คือ เงินกู้

   เงินกู้ คือ การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  โดยการกู้นั้นอาจจะใช้วิธีการออกตั๋วเงินคลัง  พันธบัตร ตราสารอื่น หรือทำสัญญากู้ 

   และเมื่อนำเอาส่วนของ  รายได้  ต่างๆ มารวมกันกับ เงินกู้ ก็จะได้เป็น รายรับ ของรัฐบาล