วิทยาศาสตร์ หมายถึง  การศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และปรากฏการณ์ต่างๆ  อย่างมีระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น