แบบสอบถามการทำวิจัยในชั้นเรียน

 ให้นักศึกษาเขียนบรรยายแนวคิดตามประเด็น-ขอขอบคุณ

ก.ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการวิจัยในชั้นเรียน

1. นักศึกษามีความคิดเห็นของต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน ก่อนเรียนวิชานี้เป็นอย่างไรบ้าง

    - ภาระหน้าที่การสอนก็มากอยู่แล้วไม่มีเวลาทำงานวิจัยแต่เมื่อโรงเรียนต้องการให้ทำวิจัยก็ทำตาม

      ตัวอย่างบ้าง คำแนะนำของเพื่อนบ้าง  

2. ภายหลังจากที่เรียนวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความคิดเห็นของต่อการวิจัยในชั้นเรียนอย่างไรบ้าง

    - การทำวิจัยในชั้นเรียนไม่ได้ยากเกินสามารถ เมื่อเข้าใจขั้นตอนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา  

      ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถทำได้       

3. นักศึกษา คิดว่า รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแบบจำลองคุณภาพตามที่เสนอนี้

    เป็นประโยชน์ต่อครูในโรงเรียนในการทำวิจัยในชั้นเรียน ได้สะดวกมากขึ้นหรือไม่ อย่างไรบ้าง

    - เป็นประโยชน์ต่อครูในโรงเรียนมาก ควรศึกษาควบคู่กับหนังสือคู่มือ ตัวอย่าง จะทำให้เข้าใจมากขึ้น

4. คำถาม นักศึกษาคิดว่า รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เสนอนี้ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติ

    ในชั้นเรียนได้หรือไม่ อย่างไรบ้าง

   -สามารถนำไปใช้ในชั้นเรียนได้ เพราะ ทุกชั้นเรียนมักมีปัญหาพฤติกรรมการเรียนการสอนเกิดขึ้นเสมอ

 

 

ข.ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 5. ความคิดเห็นต่อเอกสารประกอบการบรรยาย

     ก.เอกสารเรื่องแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

            -เนื้อหาสั้น กะทัดรัดได้ใจความ

     ข.เอกสารตัวอย่างผลงานวิจัยในชั้นเรียน

             -ตัวอย่างมีความชัดเจน เข้าใจง่าย

     ค.เอกสารแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในชั้นเรียน

             -ช่วยให้การเก็บข้อมูลงานวิจัยมากขึ้น

6. ความคิดเห็นต่อการจัดแผนการเรียนรู้ของรายวิชานี้

    (เป้าหมาย  วัตถุประสงค์  กิจกรรม  สื่อประกอบ  การประเมินผล)

            -สอดคล้องกับหลักสูตรในการศึกษาในปัจจุบัน ครูผู้สอนควรทำวิจัยในชั้นเรียนเป็น เพื่อช่วย

              แก้ปัญหาให้กับผู้เรียน

 

 

7. ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการสอนของรายวิชานี้

    (หลักสูตร การสอน กิจกรรมการเรียน ชิ้นงานที่ใช้ประเมิน)               

             -ควรจัดการสอนรายวิชานี้เพื่อให้ครูประจำการใช้การวิจัยในการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ในการ

              ประเมินผลถือว่าเหมาะสม เพราะเป็นรายวิชาที่ควรมีการปฏิบัติจริง การประเมินผลจากชิ้น

              งานวิจัยจะทำให้ทราบว่าผู้เรียนเข้าใจวิธีการ ขั้นตอน มากน้อยเพียงใด

 

 

8. ความคิดเห็นต่อผลลัพธ์การเรียน

     ก.ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด

             -มากพอที่จะทำวิจัยชิ้นต่อไปได้

     ข.ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด    

             -เข้าใจขั้นตอนการทำวิจัยมาพอใช้

     ค.ท่านมีความสามารถเกี่ยวกับการใช้เอกสารแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด

             -ใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลได้อย่างเต็มที่

 

9.ผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

   .นักศึกษาพอใจกับผลงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ทำในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด? ทำไม?

                -พอใจมาก เพราะ เป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุดชิ้นแรกของตนเอง

   .ในอนาคต นักศึกษาคิดว่าจะทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ต่อเนื่อง/ทำวิจัยเรื่องใหม่บ้างหรือไม่? ทำไม? 

             -ทำวิจัยเรื่องใหม่ เพราะ มีปัญหาต่างๆที่น่าสนใจมากมาย

10.สิ่งที่ควรส่งเสริมหรือปรับปรุงของรายวิชานี้

    ก.นักศึกษาคิดว่า เรียนรายวิชานี้แล้ว ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง บอกมา 3 อย่าง

             -นำไปใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียน

            -นำไปแนะนำเพื่อนครูในชั้นเรียน

            -สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    ข.นักศึกษาคิดว่า สิ่งที่รายวิชานี้ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง บอกมา 3 อย่าง

            -ไม่มีการปรับปรุง เนื่องจากรายวิชานี้มีการสอนที่น่าพอใจมากค่ะ