การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ไม่น่าพอใจ พัฒนาที่ละเล็กที่ละน้อย ที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ทำให้มีความเจริญขึ้นและมีความก้าวหน้า ทันสมัย ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข สะดวกสบาย กินดีอยู่ดีขึ้น