การสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง  ในชั้นเรียนที่ข้าพเจ้าสอนนั้น (ป.3 4) นักเรียนหลายคนมีระดับความรู้ความสามารถในการเรียนค่อนข้างต่ำ ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าสอนเรื่อง Present Tense / Past Tense นักเรียนหลายคนไม่สามารถจำได้ถึงความแตกต่างและความหมายของ Present Tense / Past Tense และยังบอกไม่ได้ว่า Verb to be มีอะไรบ้าง ทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันกาลและอดีตกาล ทั้ง ๆ ที่ เรื่องเกี่ยวกับ Verb to be เป็น Grammar ในระดับพื้นฐาน ข้าพเจ้าจึงแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง โดยใช้ทำนองเพลงที่ติดหู แล้วใส่เนื้อร้องใหม่เข้าไป เป็นเนื้อร้องง่าย ๆ ไม่สับสนวกวน ไม่เน้นไวยากรณ์ ต้องการเพียงแค่ให้จำได้เร็ว ร้องได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยมีเนื้อเพลงดังนี้ (ทำนองเพลง This old man)

            verbs

Verb to be in Present Tense, Verb to be, verbs is, am, are. Verb to be, verb in the Past tense, Verb to be, verbs was and were.Verb to have in Present Tense, Verb to have, verbs have and has. Verb to have, verb in the Past Tense, Verb to have, verb had had had. (กระแทกเสียงหนัก ๆ ดัง ๆ ตรง had had had)Verb to do in Present Tense, Verb to do, verbs do and does. Verb to do, verb in the Past tense, Verb to do, verb did did did. (กระแทกเสียงหนัก ๆ ดัง ๆ ตรง did did did)            หลังจากสอนและนักเรียนฝึกร้องเพลงจนคล่องแล้ว สังเกตนักเรียนชอบมาก (โดยเฉพาะในท่อนที่ต้องกระแทกเสียง) และสามารถตอบคำถามได้เร็ว และมากขึ้น นักเรียนคนใดที่ยังตอบไม่ได้หรือติดขัด นักเรียนจะใช้วิธีร้องเพลงช่วยและตอบได้ในที่สุด ซึ่งข้าพเจ้าก็รู้สึกภาคภูมิใจพอสมควร ถึงแม้เนื้อหาสาระของเพลงจะไม่มาก คือไม่มีการบอกวิธีใช้ ว่าคำกริยาแต่ละคำใช้อย่างไร แต่ในเบื้องต้นที่ทดลองใช้ก็ได้ผลดี