ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

ลำดับ

ภาษาเกาหลี

ภาษาอังกฤษ

ความหมาย

1

KWANG JANG NIM

PRESIDENT / MASTER

ประธาน / อาจารย์ใหญ่

2

SABEOM NIM

INSTRUCTOR

ครู / ผู้ฝึกสอน

3

KYOSA NIM

TEACHER

ครู

4

SEON BAE

SENIOR

รุ่นพี่

5

HU BAE

JUNIOR

รุ่นน้อง

6

SURYEON SAENG

STUDENTS

นักเรียน

7

YUDAN JA

BLACK BELT HOLDER

ผู้ผูกสายดำ

8

CHOBO JA

BEGINNER

ผู้เริ่มต้น

9

CHEYUK KWAN

GYMNASIUM

สนามกีฬา

10

KIBON

BASIC

พื้นฐาน

11

CHARYEO

ATTENTION

เข้าแถวยืนตรง

12

JOONBI

READY

ท่าเตรียม

13

SIJAG

START

เริ่ม

14

GEUMAN

END

จบ

15

BARO

STOP

หยุด