การอ้างอิงจาก website

 การอ้างถึงข้อมูลที่ได้จาก website หากมีชื่อผู้แต่งแต่ไม่ระบุปีที่ขึ้นข้อมูลนั้น ให้ใช้ชื่อผู้แต่ง และระบุปีที่รับข้อมูลจาก website นั้น ตามรูปแบบการอ้างอิงปกติ 

 

หากไม่มีชื่อผู้แต่งให้ระบุชื่อเรื่อง และปีที่รับข้อมูลนั้น

 ………..(ระบบย่อยอาหาร, 2551)

………..(Digestive Enzyme, 2008) 

 

หากไม่มีชื่อผู้แต่ง ไม่มีชื่อเรื่อง ให้ใช้คำว่า “นิรนาม” หรือ “Anonymous”

 ............(นิรนาม, 2551)

…………..(Anonymous, 2008)  

 

หากมีหลาย “นิรนาม” หรือ “Anonymous” ในปีเดียวกัน ให้ใส่ ก     หรือ a  b  c  d  เป็นลำดับของแต่ละนิรนาม เพื่อป้องกันความสับสน

 ............(นิรนาม, 2551)

............(นิรนาม, 2551)

…………..(Anonymous, 2008a)

…………..(Anonymous, 2008b) 

 

ทั้งนี้ในการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่องจะต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่รับข้อมูลนั้นมา พร้อมทั้ง URL ของ website นั้นต่อท้าย ชื่อผู้แต่ง หรือ ชื่อเรื่อง. ปี. ด้วย เช่น Jan 3, 2008. หรือ 3 มกราคม 2551 http://en.wikipedia.org/wiki/Digestive_enzyme โดยที่จะต้องมั่นใจว่าจะสามารถตามไปสืบค้นได้ (จะกล่าวอีกครั้งในเรื่อง การเขียนรายการอ้างอิง)

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก website ที่น่าเชื่อถือและนำมาอ้างอิงในเชิงวิชาการ ต้องมีชื่อผู้เขียน หรือ หน่วยงานที่ชัดเจน และเป็นข้อมูลในเชิงวิชาการ เช่น รายงานผลการวิจัย เป็นต้น