หลักการเขียนสรุปบทความวิชาการ

1.  การสรุปไม่ใช่การย่อเรื่อง

2. ไม่ควรเขียนให้ยืดยาว และไม่ใช่เป็นการเอาเนื้อเรื่องหรือวิธีการมาเขียนซ้ำอีก

3. การสรุปควรสรุปในส่วนเนื้อเรื่องอย่างเด่นชัด โดยบทสรุปต้องสนับสนุนกับชื่อเรื่อง

4. บทสรุปต้องตอบวัตถุประสงค์ โจทย์วิจัย (กรณีเป็นงานวิจัย) และชื่อเรื่อง

 

ตัวอย่าง   

ชื่อเรื่อง: ความเป็นไปได้ในการ.............

การสรุป: ควรตอบผู้อ่านได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ โดยสรุปจากข้อมูลที่เขียนไว้ในเนื้อเรื่อง หรือผลการศึกษา

ชื่อเรื่อง: การเลือกใช้.............เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

การสรุป: ควรบอกผู้อ่านได้ว่าควรใช้หรือไม่ใช้ เหมาะสมหรือไม่อย่างไร หรือมีเงื่อนไขอย่างไร มีข้อเสนอแนะอย่างไร เป็นต้น