จอยสติ๊ก  (Joy stick) หรือ ก้านควบคุม หรือ แท่งหรรษา
                    ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ และรับข้อมูลหรือ
คำสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลตามที่ต้องการ
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเข้าข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน
เช่น ป้อนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง การป้อนแบบนี้มีลักษณะเป็นการป้อนแบบ Graphic 
อุปกรณ์ที่เด่นชัดคือ Mouse ปากกาแสง Joystick Trackball
	จอยสติ๊ก (Joystick) คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก 
เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพได้ทุกตำแหน่งและทุกทิศทาง มักใช้ควบคุมโปรแกรมประเภทเกมส์
ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว
วิดีโอเกมส์ หรือโปรแกรมประเภทการออกแบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและสะดวก
เครื่องอ่านบาร์โค้ต เป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
มีลักษณะคล้ายปากกาหรือลักษณะอื่น ๆ ทำหน้าที่อ่านแถบรหัสข้อมูล (Bar Codes) ที่ติดไว้บนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์
โดยทั่วไปมักนิยมใช้บริการขายสินค้า ณ จุดซื้อขาย (Point Of Sales Terminals : POS)
ของธุรกิจร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า หรือการบริการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดขนาดใหญ่
ที่ต้องการความรวดเร็วในการกรอกรายละเอียดข้อมูลที่เป็นข้อความและตัวเลข Bar Codes Reader 
ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลทางแป้นพิมพ์ที่มีรายละเอียดตัวอักษร หลักการทำงาน
 ใช้วิธีการยิงแสงเลเซอร์เพื่ออ่านแถบรหัสแท่งสีดำพิมพ์เรียงกันไว้ มีขนาดหนาบาง
แตกต่างกัน ติดอยู่บนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
แล้วข้อมูลรหัสที่ได้นำไปเปรียบเทียบกับ
รายละเอียดข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล(
Database) แล้วนำไปแปลงเป็นรายละเอียดข้อมูลบันทึก
จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป โดยที่การทำงานของ Bar Code Reader
นั้นจะต้องมีโปรแกรมควบคุมการทำงานด้วย
	ส่วนใหญ่จอยสติ๊กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมชนิดต่าง ๆ นิยมใช้ในเกมประเภทขับเครื่องบิน 
นอกจากนี้ยังมีแบบพวงมาลัยสำหรับเกมขับรถแข่ง ส่วนคอนโทรลเลอร์
เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกับ
คอนโทรลเลอร์ของเกมคอนโซลเช่นเพลย์สเตชัน ต่างกันที่คอนโทรลเลอร์ของพีซีสามารถตั้งโปรแกรมได้
และปัจจุบันนี้จอยสติ๊กยังเป็นส่วนประกอบของมือถืออีกด้วย
	นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังพัฒนา
รถเข็นไฟฟ้ารุ่นใช้งานสะดวก เผยควบคุมความเร็วผ่าน "จอยสติ๊ก" ทั้งยังออกแบบระบบล้อ
ให้ปีนข้ามสิ่งกีดขวาง
ได้สะดวก รองรับการเดินทางของผู้พิการได้ทุกทิศทาง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์