มาตรฐานที่  ส  3.1  ( 2)

             เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเงิน  การคลัง  การธนาคาร และงบประมาณของหน่วยธุรกิจ  และของรัฐ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

      1.       รู้และเข้าใจความหมาย และความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจ
    

   

หน่วยเศรษฐกิจ

 

การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการผลิต  การแลกเปลี่ยน และการบริโภคจำเป็นต้องมีผู้ดำเนินกิจกรรมการผลิต  เพื่อปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด   ซึ่งผู้ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ  เราเรียกว่าหน่วยเศรษฐกิจ (Economic  Unit) 

   หน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น  3  หน่วย  คือ

   1.  หน่วยครัวเรือน (Household)  หมายถึง  บุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู่รวมกันในที่เดียวกัน และร่วมกันตัดสินใจใช้ทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหน่วยครัวเรือนจะมีหน้าที่สำคัญ  คือ มีหน้าที่เป็นผู้ผลิตหรือหาปัจจัยการผลิต ได้แก่  ที่ดิน  ทุน  แรงงาน  และการประกอบการ  ให้ฝ่ายผลิตนำไปผลิตเป็นสินค้าและบริการ  และหน่วยครัวเรือนอาจเป็นผู้บริโภคเอง  ดังนั้น  หน่วยครัวเรือนจึงมีหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ  2  ประการ คือ เป็นผู้ให้ปัจจัยการผลิตหรือผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ

  2.  หน่วยธุรกิจ(Business  Unit)  หมายถึง  กลุ่มคนหรือกลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ในการนำปัจจัยการผลิตมาทำการผลิตสินค้าหรือบริการแล้วจำหน่ายไปให้ผู้บริโภค  ดังนั้น  หน่วยธุรกิจเป็นทั้งผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าและบริการเอง หรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ  หรือบางรายอาจอาจเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก็ได้  เช่น เจ้าของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตเสื้อผ้าและนำไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเอง  เป็นต้น


3.  หน่วยรัฐบาล (Government )  หมายถึง  หน่วยงานหรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการสาธารณประโยชน์ ซึ่งหน่วยรัฐบาลจะเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค เจ้าของปัจจัยการผลิต  และมีความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน  และควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามแนวทางที่ประเทศต้องการจารุวรรณ  บุณยรัตพันธ์ เศรษฐศาสตร์  สำนักพิมพ์แม็ค กรุงเทพมหานคร

นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมได้ที่   

หน่วยเศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
หน่วยเศรษฐกิจแต่ละหน่วยมีบทบาทต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไร

                                                           

นัเรียนทำงานส่งได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556