ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน

 

รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน

ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

ของแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี


คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ รายละเอียด