ห.ร.ม. และ ค.ร.น


            การหา ห.ร.ม.
     1.
แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน
         2.
ตรวจดูเฉพาะตัวที่เหมือนกันทุกบรรทัด แล้วชักมาตัวเดียว แล้วคูณกัน
        
ตัวอย่าง หา ห.ร.ม. ของ 24, 36, 43
     24 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3
     36 = 2 x 2 x 3 x 3
     43 = 2 x 2 x 2 x 2 x 3
     
ดังนั้น ห.ร.ม. คือ 2 x 2 x 3 = 12
            
การหา ค.ร.น.
     1.
แยกตัวประกอบของแต่ละจำนวน
         2.
พิจารณาตัวที่เหมือนกันเอามาตัวเดียว ตัวที่ต่างกันหมดเอามาทุกตัวแล้วนำมาคูณกัน
        
ตัวอย่าง หา ค.ร.น. ของ
    
     6, 12, 24
     6 = 3 x 2
    12 = 3 x 2 x 2
    24 = 3 x 2 x 2 x 2

                
เอาตัวกรอบซึ่งมีเลข 3, 2, 2 ส่วนนอกนั้นเอามาทุกตัวคือ 2 แล้วนำมาคูณกัน จะได้
3 x 2 x 2 x 2 = 24
ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 1. ถ้า a, b เป็นจำนวนเต็มบวก และ c
เป็น ห.ร.ม. ของ a, b จะได้ว่า ค.ร.น. ของ a และ b เท่ากับ ab หรือท่องว่า ห.ร.ม. x ค.ร.น. = เลข 2
จำนวนนั้นคูณกัน        
           
ตัวอย่างจำนวนนับสองจำนวนมีผลคูณเท่ากับ 80 และมี ห.ร.ม.เท่ากับ 2 จงหา ค.ร.น.ของจำนวนทั้งสอง                           

 วิธีทำ ห.ร.ม. x ค.ร.น. =เลข 2 จำนวนคูณกัน 2 x ค.ร.น. = 80 การบวกและการลบ

                          การบวก
                  
ก. 10 + 8 = (+10) + (+8) = 18
          
ข. (-7) + (-5) = - 7 - 5 = -12
          
ค. - 5 + 8 = (-5) + (+8) = 3
          
ง. - 4 + (-7) = - 11
          
จ. 8 + (-6) = 8 - 6 = 2
             
  การลบ
                
  ก. 11 - 8 = (+11) - (+8) = 3
          
ข. -7 - (-8) = - 7 + 8 = +1
          
ค. - 5 - (+9) = -5 - 9 = - 14
         
 
ง. - 2 - (-7) = - 2 + 7 = 5
          
จ. 8 - (-7) = 8 + 7 = 15
                             
 จะเห็นได้ว่า เวลาบวกเลขที่มีเครื่องหมาย ถ้าเครื่องหมายเหมือนกันก็เอาไปรวมกัน
              
 ถ้าเครื่องหมายต่างกันก็เอาไปหักกัน จำนวนที่เหลือก็มีเครื่องหมายตามจำนวนมาก ในการลบนั้น
              
 เราเปลี่ยนเครื่องหมายตัวลบให้เป็นตรงข้ามคือ ถ้าตัวลบเป็นจำนวนลบก็เปลี่ยนเป็นจำนวนบวก
               
แล้วเอาไปบวกกับตัวตั้ง ถ้าตัวลบเป็นจำนวนบวกก็เปลี่ยนเป็นจำนวนลบ
               
แล้วเอาไปบวกกับตัวตั้ง