เพลงชาติไทยฉบับปัจจุบัน

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจณพยัคฆ์)
               

 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 

  Thailand unites and blood of Thais              

 เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน 

 Kingdom of Thai people , belonging to the every parts     of Thai             

  อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล   

 Long sustained the independence         

   ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี   

 Since the Thais seek,and love country          

   ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด    

 Thais love peace , but at war we aren't timidity         

   เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ 

  Kingdom will  not   be trepassed            

 สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี  

  Sacrificing every drop of blood for the kingdom             

 เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย 

  Extol the kingdom of Thailand , long last the victory, hooray  

    อาจารย์คะแปลยากมากเลยคะ หาคำแปลยากมาก ต้องค่อยคิดและช่วยกันดูกับเพื่อนๆคะ เสร็จแล้วนะคะ

          (33คำ)