เซลล์ของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะความซับซ้อนของ
โครงสร้างภายในเซลล์ คือ เซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต ลักษณะที่แตกต่างกัน
ระหว่างเซลล์โพรคาริโอต และ เซลล์ยูคาริโอต ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1


ตารางที่1 แสดงความแตกต่างระหว่างเซลล์โพรคาริโอต และเซลล์ยูคาริโอต


ส่วนประกอบของเซลล์
เซลล์โพรคาริโอต
เซลล์ยูคาริโอต
1.ขนาดเซลล์
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)
1-10 ไมโครเมตร
10-100 ไมโครเมตร
2.นิวเคลียร์บอดี
(nuclear body )
-เรียก “นิวคลีออย”
-เรียก “นิวเคลียส”
- นิวเคลียร์เมมเบรน
(nuclear membrane)
ไม่มี
มี
-โครโมโซม
-เป็นวงกลมประกอบด้วย
DNA และโปรตีน
ที่คล้ายฮีสโตน (histone)
-เป็นแท่งประกอบด้วย DNA
และโปรตีนฮีสโตน
-จำนวนโครโมโซม
1
>1
- นิวคลีโอลัส
ไม่มี
มี
3. การแบ่งเซลล์ -แบ่งตัวจาก 1 เป็น2
(binary fission) และ
ไม่มีไมโอซิส (meiosis) เพราะสิ่งมีชีวิต
เป็นชนิดแฮพลอยด์ (haploid)
-ไมโทซิส (mitosis) และ มี
ไมโอซิส สำหรับสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ (sex cell) เนื่องจาก
สิ่งมีชีวิตเป็นชนิดดิพลอยด์
(diploid)
4. เยื่อหุ้มเซลล์ - ประกอบด้วยชั้น
ฟอสโฟลิพิด2 ชั้น
(phospholipid bilayer)
ที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรต
และสเตอรอล (sterol)
แต่มีโฮพานอยด์ (hopanoid)
ซึ่งมีคุณสมบัติคล้าย
สเตอรอลแทน
-ไม่สามารถเกิดเอนโดไซโทซิส
(endocytosis) และ
เอกโซไซโทซิส (exocytosis)
-ประกอบด้วยชั้นฟอสโฟลิพิด
2 ชั้น (phospholipid bilayer )
ที่มีคาร์โบไฮเดรต และ
สเตอรอล
-สามารถเกิด เอนโดไซโทซิส
และเอกโซไซโทซิส
5. ไรโบโซม
70 S
(50 S และ 30 S)
80 S
(60 S และ 40 S)
6. ออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม
(ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต์
เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
กอลจิแอพพาราตัส
แวคิวโอล และไลโซโซม)
ไม่มี
มี
7. การสังเคราะห์แสง
-เกิดที่เยื่อหุ้มเซลล์
-เกิดที่คลอโรพลาสต์
8. สายใยไมโทติก
(mitotic spindle)
ไม่มี
มี
9.ไซโทสเกลเลตอน
ไม่ีมี
มี
10. เอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการหายใจ
และระบบถ่ายทอดอิเลกตรอน
-อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์
-อยู่ที่ไมโทคอนเดรีย
11.ผนังเซลล์ -ยูแบคทีเรีย(eubacteria)
มีีผนังเซลล์ ประกอบด้วย
เพปติโดไกลแคน
(peptidoglycan)
-อาร์เคียแบคทีเรีย
(archaebacteria) มี
ีผนังเซลล์ ประกอบด้วย
โปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่
ซับซ้อน หรือโมเลกุลที่
คล้ายเพปติโดไกลแคน
- เซลล์พืช  สาหร่าย และรา มี
ผนังเซลล์ประกอบด้วย
เซลลูโลส (cellulose) หรือ
ไคติน (chitin)
-เซลล์สัตว์และโปรโตซัว
ไม่มีผนังเซลล์
12. ออร์แกเนลล์ที่ใช้สำหรับ
การเคลื่อนที่

 

-มีแฟลเจลลา ซึ่งแต่
ละอันไม่ถูก หุ้มด้วย
เยื่อหุ้ม
-ไม่มีซีเลีย
-มีแฟลเจลลา และซิเลีย
ที่ประกอบด้วยไมโครทูบูล โดยไมโครทูบูลมีการจัด
เรียงตัวในรูปแบบจำเพาะ
และถูกหุ้มด้วยเยื่อหุ้ม
13. ชนิดของสิ่งมีชีวิต -แบคทีเรีย (ยูแบคทีเรีย
และอาร์เคียแบคทีเรีย)
-เซลล์สัตว์ เซลล์พืช
เซลล์สาหร่าย
เซลล์โปรโตซัว และ
เซลล์รา


ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้ข้อมูลนี้   ยินดีรับคำติชม และเพิ่มเติมข้อมูลได้  ขอให้โชคดีและประสบควาสำเร็จในการเรียนนะคับ