ประโยชน์ของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

          วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ สำหรับผู้ศึกษาโดยตรงและทางอ้อมเพราะเป็นวิชาที่ศึกษาถึงวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยู่มาใช้อุปโภคบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดที่สุด  และศึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยผู้ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างมากมาย เช่น1.   ในฐานะประชาชนหรือผู้บริโภค ทำให้เป็นผู้ที่มีเหตุผลในการใช้จ่าย คือ1)    รู้วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด เพื่อบริโภคให้เกิดประโยชน์มากที่สุด2)    สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการบริโภค การออม การลงทุนได้พอควร3)    รู้จักวิธีจำแนกชนิดของสินค้าและบริการที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้อย่างประหยัดที่สุด4)    สามารถพยากรณ์ภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น ภาระเศรษฐกิจตกต่ำ เศรษฐกิจรุ่งเรืองหรือ     ซบเซาด้วยราคาสินค้าหรือบริการระดับต่างๆ5)    ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและช่วยเป็นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่มีอาชีพในการบริหารธุรกิจ กฎหมาย หนังสือพิมพ์ การเมืองและการปกครองเหล่านี้ จะต้องมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอยู่มากด้วยต้องอาศัยความรอบรู้ในทางเศรษฐศาสตร์2.  ในฐานะผู้ประกอบการหรือเจ้าของปัจจัยการผลิต  ทำให้มีความสามารถที่จะผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น พร้อมทั้งยังทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด ก่อให้เกิดประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนสูงสุดด้วย เช่น1)     สามารถพยากรณ์ความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตอื่นได้ถูกต้อง ตลอดจนการคะเน   ความต้องการของผู้บริโภค2)     สามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ ทำให้ธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ไปได้ด้วยดี3)     สามารถจัดสรรทรัพยากร หรือผลิตสินค้าและบริการ ได้ตรงตามที่ตลาดต้องการสินค้าและบริการนั้นๆ 4)     สามารถใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกับผู้ผลิตอื่นๆ ได้ เพื่อประหยัดต้นทุน               3. ในฐานะผู้บริหารประเทศ  ทำหน้าที่กำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ให้สามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดี ถ้ารัฐบาลของประเทศใดไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้  มักจะขาดเสถียรภาพ ไม่สามารถทำการปกครองและบริหารประเทศได้ การที่   รัฐบาลจะแก้ปัญหาให้ได้ผลดีจะต้องอาศัยความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือทำให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถกว้างขวางในด้านเศรษฐกิจและยังช่วยทำให้การตัดสินใจถูกต้องตามความเป็นจริง   คือ1) สามารถกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดเสถียรภาพ โดยส่วนรวมอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ2) สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน และโครงการต่างๆ ตามความจำเป็นและ  ต้องการของประชากรในประเทศตามโครงการระยะสั้นและระยะยาว   สามารถเข้าใจปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น