อุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่นกับการวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ          ทฤษฎีพื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานในการกำหนดราคารวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ ความยืดหยุ่น สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง1. การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล  โดยปกติระบบราคาสามารถทำหน้าที่จัดสรรสินค้า บริการและปัจจัยการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการแทรกแซงราคาสินค้าของรัฐบาลที่ใช้กันทั่วไปมี 2ชนิดคือ-         การประกันราคาขั้นต่ำ-         การกำหนดราคาขั้นสูงการประกันราคาขั้นต่ำ  นิยมใช้กันมากสำหรับสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร อุปสงค์มักมีความยืดหยุ่นน้อย ในขณะที่อุปทานควบคุมได้ยาก เพราะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยใช้วิธีประกันราคาขั้นต่ำ เพื่อไม่ให้สินค้าราคาต่ำเกินไป แบ่งได้ 2 วิธี คือ1.          การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลรับซื้ออุปทานส่วนเกิน           หมายถึง การที่รัฐบาลประกาศราคาประกัน และใช้กฎหมายบังคับ ให้ผู้ซื้อทุกรายซื้อสินค้าในราคาประกัน มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย2.        การประกันราคาขั้นต่ำโดยรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร คือ รัฐบาลจะกำหนดราคาประกันขั้นต่ำไว้ แต่ปล่อยให้มีการซื้อขายตามกลไกราคาในตลาด ซึ่งเท่ากับ OPe และรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยเท่ากับส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดการกำหนดราคาขั้นสูง

            ในการที่รัฐบาลจำเป็นต้องการแทรกแซงไม่ให้ราคาสูงเกินไป โดยการกำหนดราคาขั้นสูง ซึ่งมักนำมาใช้ในระยะที่สินค้าและบริการเกิดการขาดแคลนอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง

ดังนั้น จำเป็นจะต้องลดอุปสงค์ลงมาให้เท่ากับจำนวนอุปทาน ณ ระดับราคาที่กำหนด รัฐบาล   จำเป็นต้องมีวิธีปันส่วนสำหรับการซื้อสินค้าของแต่ละคนอันสินค้ามีจำกัด แต่ละคนจะซื้อส่วนของตนเกินกว่าสิทธิไม่ได้แม้มีเงินมากพอ