การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัย SPSS ย่อมาจาก Statistical Package for Social Scienceโปรแกรม SPSS ที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้จะใช้  SPSS for Windows Version 12.0                เป็นโปรแรกมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการติดตั้งโปรแกรม1.      นำแผ่นซีดีโปรแกรม SPSS for Windows Version 12.0 ใส่ซีดีรอมไดร์ฟ
 1. ดับเบิลคลิก My Computer
 2. ดับเบิลคลิกซีดีรอมไดร์ฟ
 3. ดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ SPSS v12.0
 4. ดับเบิลคลิกไอคอน SPSS12.exe
 5. คลิกปุ่ม Next  แล้วรอ
 6. คลิกปุ่ม Next
 7. คลิกตรงวงกลมหน้า I accept the terms in the license agreement
 8. คลิกปุ่ม Next 6 ครั้ง
 9. คลิกปุ่ม Install แล้วรอ
 10. คลิกปุ่ม Finish
 11. คลิก Start -> Run
 12. ตรงบรรทัด Open ให้พิมพ์ C:\Program Files\SPSS\licrenew.exe กดปุ่ม OK
 13. ปรากฏหน้าจอ
ให้พิมพ์ 30066743322 กด Enterให้พิมพ์ 30066743322 กด Enterกด Enter การเรียกใช้โปรแกรม            คลิก Start -> All Programs -> SPSS for Windows -> SPSS 12.0 for Windowsถ้าปรากฏหน้าจอ What would you like to do? ให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายให้มีเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Cancel หมายเหตุ กรณีปรากฏหน้าจอ
 ถ้าต้องการไม่ให้ปรากฏหน้าจอนี้
 1. ดับเบิลคลิก My Computer
 2. ตรงบรรทัด Address ให้พิมพ์ C:\Program Files\SPSS แล้วกด Enter
 3. เลื่อน Vertical Scroll Bar จนปรากฏชื่อไฟล์ expoff.bat
 4. ดับเบิลคลิกตรงไฟล์ expoff.bat
 5. ปิดหน้าจอ
 Windows ของ SPSS มี 5 ประเภท
 1. Data                 ไฟล์นามสกุล sav               ใช้เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูล หรือ เรียกข้อมูล
ที่ป้อนจากโปรแกรมอื่นๆ
 1. Output              ไฟล์นามสกุล spo              เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Graphics
 2. Syntax              ไฟล์นามสกุล sps               ใช้พิมพ์คำสั่งหาค่าทางสถิติ แทนการใช้เมนู
 3. Draft Output     ไฟล์นามสกุล rtf เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ Text
 4. Script               ไฟล์นามสกุล sbs               ใช้เขียนโปรแกรมคำสั่งหาค่าทางสถิติ
 ตัวอย่างข้อมูล ชื่อตัวแปร sex ประเภทตัวเลข ความกว้าง 1 ไม่มีจุดทศนิยม เลเบล เพศ การกำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปร จากหน้าจอ Variable Viewที่หน้าจอ SPSS Data Editor เรียกหน้าจอ Variable View ทำได้ 2 วิธี
 1. ดับเบิลคลิกตรงคอลัมน์ของบรรทัดแรก
 2. คลิกแถบ Variable View ที่อยู่ด้านล่าง
 1. Name   ชื่อตัวแปร ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Name เช่น Sex
 2. Type    ประเภทของตัวแปร
เลือก Numeric Width=1 Decimal Places=0 คลิกปุ่ม OK
 1. Label    กำหนดข้อความขยายชื่อตัวแปร เพื่ออธิบายชื่อตัวแปรและแสดงออกทางผลลัพธ์
ให้พิมพ์ตรงคอลัมน์ Label เช่น เพศ4.      Values กำหนดคำอธิบายให้กับค่าตัวแปร
 
 1. Missing กำหนดค่าที่ไม่นำไปวิเคราะห์ มี 2 แบบ
5.1 User Missing           ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนด เช่น 9, 99, 999, …5.2 System Missing       โปรแกรมจะกำหนดให้เอง
 1. Column จำนวนความกว้างของคอลัมน์ คือจำนวนความกว้างมากสุดของ ค่าตัวแปร หรือ ชื่อตัวแปร หรือ label ตัวแปร
จากตัวอย่าง ชื่อตัวแปร และ label ตัวแปร มีความกว้างมากสุดเท่ากับ 3ให้พิมพ์ 4 (ความกว้างมากสุดเท่ากับ 3 บวกเผื่อไว้ 1)
 1. Align ให้แสดงค่าตัวแปร ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา
 2. Measure ระดับการวัดของข้อมูล
7.1  Scale (Interval, Ratio)7.2  Ordinal7.3  Nominalให้กำหนดชื่อและรายละเอียดของตัวแปรให้ครบทุกตัวป้อนข้อมูล จากหน้าจอ Data ViewData View เป็นแบบตาราง การป้อนข้อมูลจะคล้ายกับ Excelบรรทัดแรก จะเป็นชื่อตัวแปรบรรทัดต่อไป จะเป็นข้อมูลดูจำนวนข้อมูล ไปรายการสุดท้าย กดปุ่ม Ctrl+Endกลับไปรายการแรก กดปุ่ม Ctrl+Homeการ Show Label (View -> Value Labels)