สัมมนาคืออะไร

คำว่า “สัมมนา” เป็นคำศัพท์บัญญัติ มาจากคำว่า “สำ-มนา” แปลว่า ร่วมใจ (Meeting of the Minds) เป็นการหาคำภาษาไทยใช้แทนคำ “Seminar”

“สัมมนา”เริ่มขึ้นจากการที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้รวมกลุ่มกัน เพื่อถกหรืออภิปราย ปัญหา โดยมีอาจารย์เข้าร่วมฟังด้วย ในปัจจุบันการสัมมนาใช้สำหรับการเรียนการสอน และการประชุม ทำให้มีความหมายกว้างมากขึ้น

การสัมมนาที่ใช้กันในทางการศึกษา หมายถึง วิธีการสอนในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่งเน้น ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแก้ไขปัญหา ที่นักศึกศึกษากลุ่มนั้นมีความสนใจร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องมีพื้นฐานความรู้ในด้านนั้นๆ หรือวิชานั้นๆ เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนแบบสัมมนานี้ ต้องการให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการให้เหตุผลและประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหา

ในการสัมมนาต้องมีการนำเสนอความคิด ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่อง (Topic) ที่ชัดเจน โดยการนำเสนอทั้งในรูปของงานเขียน และการพูด รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี การอภิปราย ทั้งในด้านสนับสนุน หรือโต้แย้งได้ด้วย โดยในแต่ละเรื่องจะใช้เวลา ไม่เกิน 10-20 นาที 

จุดมุ่งหมายของการประชุมสัมมนา

1.  เพื่อการแก้ปัญหา

2.  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน หรือการศึกษาอบรม

3.  เพื่อการตัดสินใจ หรือการกำหนดนโยบาย

องค์ประกอบของการสัมมนา  ประกอบด้วย

1.  กลุ่มคนผู้เข้าร่วมสัมมนา

2.  สถานที่ หรือเวทีให้นำเสนอ พูดคุย

3.  มีจุดมุ่งหมายชัดเจน

4.  มีระบบระเบียบกำหนดการชัดเจน

5.  ผู้เข้าร่วมสัมมนายอมรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนา

ลักษณะการสัมมนาที่ดี

1.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบวัตถุประสงค์ของการสัมมนา

2.  จัดให้มีกิจกรรมในการแก้ปัญหาร่วมกัน

3.  จัดให้มีกิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกัน

4.  จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงร่วมกัน

5.  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดีต่อปัญหา ข้อเท็จจริง ผู้เข้าร่วมสัมมนา และตนเอง

6.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องใช้ความคิดร่วมกันในการแก้ปัญหา

7.  มีผู้นำที่ดี

8.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้ฟังที่ดี

9.  ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นผู้พูดที่ดี

10.    ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการประชุมสัมมนา เพื่อให้งานสัมมนาบรรลุเป้าหมาย