สรุปหัวข้อความรู้ที่ได้รับจากการเข้าศึกษา

http://203.146.15.109/lms/content/multimedia/multi_lesson/multimedia_main.html

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   

 

 

         หลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาเว็บไซด์นี้ ได้รับความรู้มากเลยทีเดียว ทำให้รู้เรื่องราวใหม่มากมายเลยอยากจะทำเป็นบทสรุปเอาไว้สำหรับดู ทบทวนตนเอง  

ความหมายของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ประเภทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อมัลติมีเดีย

ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้สื่อมัลติมีเดีย

แหล่งความรู้ที่เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

       โดยจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อต่อไป 

  

สู้โว้ย

                  Rangson (^o^)