อินเตอร์เน็ต [Internet] หมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ต่างชนิด และต่างแบบเข้าเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ [Internetworking] เป็นหนึ่งเดียวกันด้วย ชุด protocol TCP/IP ผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งแบบใช้สายสัญญาณ และไร้สาย ซึ่งรูปแบบ ของเครือข่ายอาจจะเป็นได้ทั้งแบบ Ethernet, Token-Ring, Token-Bus, ARCnet, FDDI, Unix และแบบอื่น ๆ