องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

1.ตัวอักษร
2. กราฟิก
3. ภาพเคลื่อนไหว
4. เสียง
5. วีดีโอ