8 คุณธรรมพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย "คุณธรรมนำความรู้"  พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  สถาบันศาสนา  และสถาบันการศึกษา  กำหนด  8  คุณธรรมพื้นฐาน  ควรเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน  

                "8   คุณธรรมพื้นฐาน"

        ขยัน   ประหยัด   ซื่อสัตย์   มีวินัย

        สุภาพ  สะอาด  สามัคคี    มีน้ำใจ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตยัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมฏยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข

     ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำไปสู่การปฏบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นต้นแบบให้กับบุตรหลานก่อน

แล้วอย่างลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะ