แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7-9 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 2539) 

แนวคิดและลักษณะของแผน

1.เริ่มมองเห็นความจำเป็นในการกำหนดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)

2. กำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา 3 ประการ เน้นการให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ กับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544) 

แนวคิดและลักษณะของแผน

1. ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นเศรษฐกิจมาเป็นการเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

2. เป็นการวางแผนจาเบื้องล่างสู่เบื้องบน เปิดโอกาสให้คนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาคเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่มการจัดทำแผน

3. การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 2549) 

แนวคิดและลักษณะของแผน

1. มุ่งเน้นการพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy) เพื่อให้การพัฒนามีความสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืนสามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนคุณค่าของสังคมไทยไว้ได้ภายใต้กระแสโลกภิวัฒน์และสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. กำหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ไว้ 3 ด้าน คือ

      2.1 สังคมคุณภาพ หมายถึง พัฒนาสู่สังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุล พอดี และพึ่งตนเองได้ คนไทยทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดี

       2.2 สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ หมายถึง พัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่จะต้องสร้างโอกาสและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยทุกคนมีความรู้ มีความสามารถ คิดเป็นทำเป็น เรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างตอเนื่อง

       2.3 สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน หมายถึง พัฒนาสู่สังคมที่สมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน มีการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากัน

3. กำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ดังนี้

       3.1 ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน

       3.2 วางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก

       3.3 ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ

       3.4 แก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง

4. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ประกอบด้วย           

       4.1 เป้าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ          

       4.2 เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต     

       4.3 เป้าหมายการบริหารจัดการที่ดี           

       4.4 เป้าหมายลดความยากจน