เสียงในภาษาไทย

พยัญชนะในภาษาไทยค่อนข้างเก่าแก  และมี 44 ตัวคลองจองกันมีสระ 32 เสียงต่อมาได้เลิกใช้บางตัว มีสิ่งที่ชี้บอกว่าเสียงที่คล้องจองหลายตัวที่ใช้แทนเสียงเดิมที่เลิกใช้ไป (5เสียง) แต่ละเสียงจะแตกต่างกันมีบางตัวอักษรเกือบจะสูญหายไปใน 32 เสียง ส่วนมากจะมีเสียงยาวและสั้นตามการออกเสียงซึ่งต่างจากภาษาอังกฦษสระทุกตัวในภาษาไทยเหมาะสมจะใช้เป็นสระกล้ำจะช่วยทำใหออกเสียงได้ถูกต้องยิ่งขึ้นมีประโยชในการเรียนการอ่านภาษาไทย เราสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง มั่นใจ เช่นเดียวกับภาษาอังกฦษและถึงจะอย่ากลำบากในการเรียนแต่ก็มีตัวช่วยถ่ายเสียงพื้นฐานมาแนะนำ

    i      เสียงสั้น          ti          ii/ee เสียงยาว      eat     

   a     เสียงสั้น          abut     aa  เสียงยวา       art

   a     เสียงสั้น          an         aa เสียงยาว       acne

   e     เสียงสั้น          exam    eh เสียงยาว        air

   u     เสียงสั้น          ute         uu  เสียงยาว       luke

   o    เสียงสั้น          oh          oo  เสียงยาว       owner

   ai  เสียงธรรมดา    thai        er   เสียงยาว      erstwhile

   aw                        awkward   ow   เสียงยาว    owl

   eu เสียงสั้น           neutered   eu   เสียงยาง    sue

           กลเม็ดนี้อาจไม่คุ้นเคย  แต่ถ้าเราตั้งใจออกเสียงให้ถึงที่สุดก็จะเกิดผลดีต่อตัวเราเองพูดแบบปิดปาก

          คำธรรมดาสามารถพริกแพลงให้เป็นสระกล้ำได้

  ia  เสียงสั้นและยาว             bier

  ua  เสียงสั้น                        tour

  ualy เสียงยาว                      ooh  aye

   eue  เสียงสั้นและยาว       sewer

         กลเม็ดนี้อาจจะอยากแต่ถ้าเราตั้งใจออกเสียง  เราจะมีความสุขเมื่อไพยายามด้วยตัวเองมีส่วนน้อยที่ยังผิดหลักอยู่บ้าง  ต้องดูการแปลแบบทางการเพื่อความถูกต้อง

  ph  และ  kh  - เสียง h  จะเน้นหนัก ดังนั้นคำว่า phuket  ออกเสียงว่า

                        pooket  ไม่ใช่  Fooket

  B และ ญ -อักษรในภาษาไทยจะจัดวางอักขระระหว่าง2เสียง

                    คำว่า Phuket  เสียงหนักก่วา Boo-ket  เมื่อออก

                     เสียงในภาษาไทย

  แม้ว่า  R  - จะออกเสียงตามมาจะเป็นเสียงพยัญชนะเปิด

                     คำว่า krabi  คนไทยส่วนใหญ่ออกเสียงเป็น Gabi

                     (เสียง K และ G ในภาษาไทยการออกเสียงจะคล้ายกัน)

 อักษรตัวสุดท้ายที่พูดถึง คือ j  จบด้วยเสียง  คำที่ลงท้ายด้วย l 

ออกเสียงด้วย n