โครงการศึกษาเรียนรู้และสาธิตในการทำฮัจย์และอุมเราะฮ

หลักการและเหตุผล

การบำเพ็ญฮัจย์เป็นรุกุ่นหนึ่งของรุกุ่นอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญมาก มุสลิมทุกคนที่มีความสามารถจำเป็นต้องเดินทางไปทำพิธีฮัจน์ ณ นครมักกะฮ์ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของตน อัลลอฮ ได้ทรงตรัสไว้ว่า "หน้าที่ของมนุษย์ต่ออัลลอฮ คือ การบำเพ็ญฮัจย์ ณ นครมักกะฮ สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะไปได้ ผู้ใดปฏิเสธ แท้จริง อัลลอฮทรงพอเพียงอยู่แล้ว โดยไม่ต้องพึ่งโลกทั้งหลาย"

วัตถุประสงค์

ในแต่ละปีจะมีชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดิอารเบีย เป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการมัสยิดบ้านพลีใต้ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการเตรียมการเรียนการสอน และสาธิตในการทำฮัจย์และอุมเราะฮ ศึกษารายละเอียดในการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางหรือยังไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทุกๆ ท่าน เช่น ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศซาอุดิอารเบีย สภาพทางภูมิศาสตร์ ซาอุดิอารเบียเป็นระเทศที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งมากประเทศหนึ่งของโลก ต้องเตรียมตัว หน้าร้อน หน้าหนาว เรียนรู้สภาพสังคมของประเทศซาอุดิอารเบีย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และข้อบังคับทางศาสนาอิสลามและอื่น ๆ

วิธีดำเนินการ

1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร

3. จัดเตรียมสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนและสาธิต

4. ดำเนินการเรียนการสอนและสาธิตตามกำหนดการ

5. ประเมินผลโครงการและรายงานผลการดำเนินการ

สถานที่ดำเนินการ

มัสยิดบ้านพลีใต้

งบประมาณ

1. ค่าจัดการเรียนการสอน และสาธิตวิธีการทำฮัจย์และอุมเราะฮ 1,000 บาท

2. ค่าป้ายผ้าโครงการ 1,000 บาท

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25x 100 คน / 2 มื้อ 2,500 บาท

4. ค่าอาหารกลางวัน 100x100 คน/ 1 มื้อ 10,000 บาท

5. ค่าตอบแทนวิทยากร 600x3 คน 1,800 บาท

6. ค่าเอกสารคู่มือ 70x1007,000 บาท

7. ค่าสถานที่และเครื่องเสียง 2,000 บาท

8. อุปกรณ์สาธิตการทำฮัจย์และอุมเราะฮ 10,000 บาท

9. อื่น ๆ 1,000 บาท

รวม 36,300 บาท

เป้าหมาย

สัปบุรุษมัสยิดบ้านพลีใต้ จำนวน 100 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

วัน เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในหมู่บ้าน

2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์ มีจิตสำนึกที่ดี ในการอยู่ร่วมกัน

3. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

4. มีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ลงชื่อ………………………………………………………….ผู้รายงาน

(………นายดนสุโกด……….ใหนเด…)

ตำแหน่ง……………………………………………………………………………….