การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ "พ่อแม่วัยรุ่น

นางสาว ซาฟีลา โต๊ะเเซบือซา 006

นาย ธนากรณ์ พึ่งพีรวัฒน์ 024

บทนำ

ปัจจุบันสภาวะการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก มากหรือน้อยแตกต่างกันเนื่องจากการสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง (องค์การอนามัยโลก : WHO[1],2006) ระบุว่า ค่าเฉลี่ยของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีของทั่วโลกอยู่ที่ 65 ต่อ 1,000 คน ส่วนค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน ประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดของประเทศในทวีปเอเชีย และเอเชียมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปแอฟฟริกา และจากสถานการณ์ล่าสุด ปีพุทธศักราช2555 พบว่า จำนวนการคลอดจากมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี มีจำนวน 133,027 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 ซึ่งในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มมารดาที่มีอายุ 15-19 ปี จำนวน 129,320 คน คิดเป็นร้อยละ 97.21 และจากกลุ่มมารดาอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 3,707 คน คิดเป็นร้อยละ 2.79 และพบว่าการคลอดบุตรของวัยรุ่นนั้นเกิดจากความตั้งใจ ร้อยละ 40 ไม่ตั้งใจและไม่แน่ใจ ร้อยละ 60 เคยกระทำเพื่อให้แท้งบุตร ร้อยละ 16.4 และร้อยละ 19 เคยคิดฆ่าตัวตาย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,2555)

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตก็ก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดในกลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 10-19 ปี หรือที่เรียกว่า "วัยรุ่น" กับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่เกิดจากกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเสพสื่อลามก อนาจาร และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ทั้งที่ไม่ได้ปกป้องและอาจเกิดจากการพลาดพลั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมกำเนิด ทำให้นำไปสู่ปัญหาท้องไม่พร้อมกับ "พ่อแม่วัยรุ่น" (ลำเจียก กำธรและจิณัฐตา ศุภศรี,2556) และพ่อแม่วัยรุ่น จำนวน 1 ใน 3 ไม่ได้ป้องกันการตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ประมาณครึ่งหนึ่งใช้ถุงยางอนามัย และเพียงร้อยละ 10.7 เท่านั้นที่ใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน[2] (อนุศักดิ์ คงมาลัย, 2554) ในขณะเดียวกันวัยรุ่นกลุ่มที่ชอบเที่ยวในสถานที่เริงรมย์ เช่น ผับ บาร์ จะมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์มีพฤติกรรมเสี่ยง กับการไม่ใช้ถุงยางอนามัย มีการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศสูงกว่ากลุ่มอื่น ทั้งนี้พบว่าวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มีการตั้งครรภ์ตัดสินใจทำแท้งเถื่อน และที่สำคัญวัยรุ่นหญิงกลุ่มนี้ยังกลับมาตั้งครรภ์ใหม่ภายในเวลา 2 ปี

โดยปัญหาหลักๆที่เห็นที่ชัดในการเกิดปัญหาท้องไม่พร้อมของ "พ่อแม่วัยรุ่น" มีดังนี้ 1.ปัญหาทางด้านตนเอง/พันธุกรรม 2.ปัญหาจากสภาพครอบครัว/คนรอบข้าง 3.ปัญหาจากสภาพสังคม/สิ่งแวดล้อม

เนื้อหา

สภาพสังคมปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมากมายในหลายๆด้านซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อน เทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับการศึกษา ความเชื่อค่านิยม ทัศนคติ ความสัมพันธ์ในครอบครัว/การเลี้ยงดู มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ของพ่อแม่วัยรุ่น โดยพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ในช่วงชีวิตของวัยรุ่น อันก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นเหตุมาจากการเปิดโอกาสในหลายสิ่ง (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555) เช่น

1. การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีหลายประการ เช่น การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ[3] การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และรับอาหารจากคนแปลกหน้า การเดินทางตามที่เปลี่ยวมืด สถานที่ ไม่ปลอดภัย การไว้วางใจเพื่อน คนรัก หรือบุคคลแปลกหน้ามากเกินไปโดย ไม่ไตร่ตรอง กระตุ้นอารมณ์ทางเพศตามสื่อต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้ยาและสารเสพติด เป็นต้น

2. การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศแก่ผู้พบเห็น เช่น การเปิดเผยสัดส่วนร่างกายด้วยการสวมเสื้อผ้ารัดรูป โชว์สัดส่วนจนเป็นที่สะดุดตาและยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือการแสดงพฤติกรรมที่ยั่วยวนด้วยกิริยาวาจาที่แสดงความพึงพอใจ สนใจ เรียกร้อง เชื้อเชิญต่อเพศตรงข้าม ตลอดจนการใช้ยากระตุ้นอารมณ์ทางเพศเพื่อแสดงให้ผู้อื่น เห็นความสามารถทางเพศของตน (เบญจพร ปัญญายงค์, 2554)

3. ความเชื่อทางเพศที่ผิด การมีความเชื่อทางเพศที่ผิด มีผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ครั้งเดียวไม่อาจตั้งครรภ์ได้ การคุมกำเนิดไม่ควรใช้กับคนรัก ความสามารถในเรื่องเพศเป็นตัววัดความเป็นลูกผู้ชาย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องธรรมดา ผู้หญิงและผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ผู้ชายไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบภายหลังมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์หลายคู่ หรือหลายคนถือว่าเป็นผู้มีความสามารถ น่าสนใจ และเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นต้น

4. สถาบันครอบครัว ครอบครัวเป็นสังคมแรกที่ปลูกฝังความรัก ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคคลในครอบครัว การขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ความแตกแยกในครอบครัว การขาดความรัก การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ทำให้วัยรุ่นมักมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อครอบครัว หรือไปคบเพื่อนซึ่งอาจชักชวนกันไปในทางที่ผิดได้ (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555)

จากปัจจัยต่างๆที่เป็นตัวเปิดโอกาสให้เกิดปัญหาทางวัยรุ่นนั้น มีปัญหาที่เกิดมาเพิ่มมากขึ้นเลยๆโดยเฉพาะในเรื่อง "ท้องไม่พร้อมของพ่อแม่วัยรุ่น" จนกำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน และสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาท้องไม่พร้อมขึ้น มีดังต่อไปนี้

อันดับแรกหากพูดถึงปัญหาที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของ "พ่อแม่วัยรุ่น" ต้องมาจากปัญหาทางด้านตัวเองหรือเรียกอีกอย่างว่าด้านพันธุกรรมซึ่งปัญหาในด้านนี้เป็นปัญหาเริ่มแรกในการเกิดปัญหาท้องไม่พร้อมเลยก็ว่าได้ ซึ่งการเกิดปัญหาทางด้านตนเอง/ฮอร์โมน[4] (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) มีรายละเอียดคือ

1. ปัจจัยด้านตนเอง/ฮอร์โมน ทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฮอร์โมนในร่างกาย มีผลกระตุ้นให้มีความสนใจกับเพศตรงข้าม รวมทั้งแรงขับตามธรรมชาติ ที่ทำให้ใคร่รู้ ใคร่ลอง ในเรื่องเพศ จนทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั่งใจขึ้น จากการเริ่มต้นตั้งแต่การแต่งตัวที่เปิดเผยมากขึ้น เสื้อที่เปิดให้เห็นเนินอกมากเกินไป เสื้อที่เปิดสะดือกางเกงที่รัดมากเกินไป เน้นส่วนสัดชัดเจนเกินไปวัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรักหากไม่รู้จักการปฏิเสธเมื่อถูกขอ มีค่านิยมสมัยใหม่[5]ที่ผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องเพศ คือเรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ และการมีเพศสัมพันธ์กันตามกระแสวันสำคัญ การเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก อาทิ การจับคู่อยู่กิน การทำสถิตินอนกับผู้ชาย การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน วัยรุ่นมักหลงอยู่กับวัตถุนิยมมากเกินไป และชอบตามเพื่อน เมื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องไขว่คว้าหาวิธีการที่จะได้สิ่งของที่ตนเองต้องการวัยรุ่นก็ต้องหาวิธีการที่จะได้สิ่งของนั้นมาให้ได้เร็วที่สุด นั่นคือการมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่ยอมเสียตัวเพื่อแลกกับการได้เงิน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นยังส่งผลกระทบไปอีกในหลายๆด้านเพราะถือว่าเป็นปัญหาต้นกำเนิดในการท้องไม่พร้อม

ผลกระทบจากการเกิดปัญหาต่อตัวเองของวัยรุ่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1. วัยรุ่นหญิงที่เป็นฝ่ายที่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ไม่อาจศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ ทำให้ต้องออกจากการศึกษากลางคัน ซึ่งก็หมายถึงอนาคตการเรียนก็หมดไปอย่างสิ้นเชิง บางรายเมื่อตั้งครรภ์ก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ทราบ แต่ก็ไม่สามารถปกปิดได้ตลอดไป จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปเผชิญชีวิตด้วยตนเอง เมื่อคลอดลูกก็จะเกิดปัญหาตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาสังคม

2. ในบางกรณีตัดสินใจทำแท้งเพื่อยุติการตั้งครรภ์ โดยหวังว่าเมื่อไม่ตั้งครรภ์แล้วจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและศึกษาเล่าเรียนได้ตามปกติ ในความเป็นจริงแล้ว การทำแท้งเป็นเรื่องที่ผิดทั้งทางด้านศีลธรรม กฎหมาย และค่านิยมของสังคม และที่สำคัญที่สุดคือ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ ในบางรายที่ทำแท้งโดยผู้ทำไม่ใช่แพทย์ อาจเป็นอันตรายรุนแรง เช่น ตกเลือด[6] ติดเชื้ออย่างรุ่นแรง ทำให้เสียชีวิตได้ หรือบางรายอาจต้องผ่าตัด ตัดมดลูกทิ้งทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีกเลยตลอดชีวิต

3. ในบางกรณี เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาจะทำให้เกิดภาวะจำยอมที่ต้องแต่งงานกัน โดยทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตคู่ที่ต้องมีภาระเลี้ยงดูบุตร ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวซึ่งนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุด

4. ปัญหาทางด้านจิตใจและอารมณ์ วัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ มักจะมีความรู้สึกว่าตนทำผิดเกิดความละอายใจและวิตกกังวลว่าคนอื่นจะรู้คิดถึงฝ่ายชายจะรับผิดชอบหรือไม่ พ่อแม่จะคิดอย่างไร ทำให้เก็บตัวเกิดความเศร้าโศก รู้สึกเครียดแต่สิ่งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ถ้าคนในครอบครัวยอมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นและให้อภัย

5. เสียการเรียน เมื่อวัยรุ่นหมกมุ่นกับเรื่องเพศ และต้องการเวลาอยู่ด้วยกันมาก จะทำให้สนใจการเรียนน้อยหรือไม่สนใจการเรียนเลย มักขาดเรียนบ่อย หรือหนีเรียนไปเลย หลายคนต้องลาออกจากโรงเรียน โดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะพบมากกว่าฝ่ายชาย และพบว่า ผลของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนที่ตกต่ำลงด้วย

6. การมองเห็นคุณค่าตนเองลดลง การที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เสรีมากขึ้นทำให้การมองเห็นคุณค่าตนเองเปลี่ยนไปจากเดิม มองกิจกรรมทางเพศเป็นเพียง "การแลกเปลี่ยน" อารมณ์และวัตถุทางเพศ ยิ่งเมื่อมีบ่อยครั้งขึ้นการเคารพและเห็นคุณค่าตนเองก็จะยิ่งน้อยลง

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่อไปคือปัญหาทางด้านครอบครัวหรือกลุ่มคนรอบข้างซึ่งปัญหาในด้านนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่รองลงมาจากตนเอง (สุพร อภินันทเวช, 2553) มีรายละเอียดคือ

  • 2. ปัญหาทางด้านครอบครัว/คนรอบข้าง ปัญหาการท้องไม่พร้อมจากแม่วัยรุ่นย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดปัญหาทางสถาบันครอบครัวเป็นหลัก รองลงมาก้อเกิดจากตัวเด็ก และพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเพศศึกษาในทางที่ถูกให้แก่บุตรหลาน และต่างมองว่าการให้ลูกได้เรียนรู้กับเรื่องนี้ จะเป็นเหมือนดาบ2คม ที่เป็นเหมือนแนวทางชี้นำให้บุตรหลานไปทดลอง แต่ความเป็นจริงวัยรุ่นส่วนใหญ่ต้องการความรู้ คำแนะนำ จากครอบครัวมากกว่าเพราะเด็กจะเชื่อฟังคนใกล้ชิดมากกว่าผู้อื่น แต่กลับกลายว่าเด็กได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวน้อยลง เพราะจากการที่พ่อแม่ต้องวุ่นกับการทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงลูก หรือบางครอบครัวพ่อแม่มีปัญหาหย่าร้างต้องแยกทางกันทำให้เด็กต้องออกไปหาความอบอุ่นจากเพื่อนและแฟน ซึ่งถือเป็นเรื่องเสี่ยงที่ทำให้เด็กกกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ นอกจากนี้เด็กในยุคปัจจุบันยังห่างไกลวัดไม่เคยไปทำบุญไหว้พระ เด็กจึงไม่รู้จักสิ่งผิดชอบชั่วดี เพราะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้น ทำให้จากปัญหาที่พูดถึงมีการส่งผลกระทบดังต่อไปนี้

ผลกระทบจากการเกิดปัญหาต่อด้านครอบครัว

1. สร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่ ไม่มีพ่อแม่คนใดที่พอใจเมื่อลูกของตนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วเกิดท้องไม่พร้อม แต่ที่พ่อแม่บางคนมีการยอมรับกันนั้นก็ด้วยความสงสารลูก และหลานที่กำลังจะลืมตาดูโลก ซึ่งพ่อแม่จะต้องทุกข์ระทมใจกับการกระทำที่ผิดพลาดของลูก

2. เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล คำโบราณกล่าวว่า "มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน"[7]

3. เกิดความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัวและอาจเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจ

4. เกิดความขัดแย้งในครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวเด็กที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะถ้าหากท้องไม่พร้อม สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่พร้อมเช่นกัน
เกิดปัญหาหย่าร้างสูงมาก เพราะเด็กที่ท้องไม่พร้อม ส่วนมากยังอยู่ในช่วงวัยเรียนหนังสือยังขาดความรับผิดชอบอยู่ และบางคู่ก็ไม่ได้ตั้งครรภ์เพราะความรัก แต่เป็นเพียงการอยากลองจึงทำให้ยังไม่พร้อมในการมีครอบครัว

และสุดท้ายที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเกิดปัญหา "ท้องไม่พร้อมของพ่อแม่วัยรุ่น" นั้นคือปัญหาทางด้านสังคมที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุด เพราะสังคมปัจจุบันถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงอาจจะทำให้เป็นตัวชี้นำกลุ่มวัยรุ่นให้พบเจอสถานการณ์และถือว่าเป็นเรื่องปกติ (กรมสุขภาพจิต,2554) รายละเอียดคือ

3. สภาพแวดล้อม/สังคม เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี พบเห็นสิ่งที่ไม่ดี เช่น เห็นคนรอบข้างหรือคนในชุมชนมีเพศสัมพันธุ์กันก่อนวัยอันควร เห็นบ่อยๆจึงจะทำให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา จึงทำให้เกิดการทำตามเยี่ยงอย่าง เรื่องเพศถูกนำเสนอออกมาทางสื่อต่างๆจำนวนมากซึ่งยังไม่นับรวมสื่อลามกอนาจารที่มีอยู่มากมายทำให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น และสื่อต่างๆการที่ได้รับสิ่งยั่วยุส่งเสริมการมีพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งยังไม่นับรวมกับสื่อลามกที่มีอยู่เกลื่อนกลาดมากมาย ปัญหาการขาดการอบรมกล่อมเกลาขาดความใกล้ชิดสนิทสนม ทั้งจากครอบครัวทั้งจากสังคมแวดล้อมจากสังคม เช่น สนามกีฬาที่ออกกำลังกายไม่มี ที่พักผ่อนหย่อนใจไม่มี ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจไม่มีโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆไม่มีสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการขาดความสัมพันธ์สืบเนื่องกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการสืบทอดความคิด ความเชื่อ ประเพณี แนวปฏิบัติต่อตนเอง และสังคมการอยู่หอพัก อยู่ห่างจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง การเที่ยวในสถานเริงรมย์ การเที่ยวงานปาร์ตี้ การเที่ยวต่างจังหวัด มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดจนทำให้ขาดสติการอยู่ด้วยกันสองต่อสองระหว่างชายหญิงในที่ลับตาคน และในบรรยากาศที่จะนำไปสู่การมีเพสสัมพันธ์ได้ ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ได้แก่

1.เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาการทำแท้ง และปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งและเด็กเร่ร่อน[8]

2.ปัญหาความเสื่อมของวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย

3.ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์[9]

4.ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องบุหรี่ เหล้า การพนัน

5.ปัญหาแหล่งบันเทิง ผับ บาร์ ดิสโก้เธค สถานอาบอบนวด ซ่อง

6.ปัญหาเรื่องภาพยนตร์โป๊ หนังสือโป๊ หรือเรื่องโป๊เปลือยร่างกาย

7.ปัญหาการล่อลวง[10]

8.ปัญหาคุณภาพของประชากรต่ำลง

สรุป

ประเด็นสำคัญของการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากวัยรุ่นสู่การเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว และกลายสภาพเป็น "พ่อวัยรุ่น หรือ แม่วัยรุ่น" ซึ่งปัญหานี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเลยก็ว่าได้ เพราะจากปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบด้านต่างๆ เช่น

-ปัญหาทางด้านตนเอง คือ การที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย ฮอร์โมนหรือเพศสภาพซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น เพราะความที่สนใจ อยากรู้อยากลอง ใคร่หา หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ และอาจจะกระทำการโดยขาดความรู้ในการป้องกันซึ่งนำมาสู่การท้องไม่พร้อม

-ปัญหาทางด้านครอบครัว คือ การที่ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก หรือสภาพครอบครัวแตกแยกทำให้ตัวเด็กเองขาดความอบอุ่น ไม่มีที่พึ่งจนหันไปสนใจบุคคลภายนอกที่สามารถให้ความรัก ความเข้าใจให้แก่ตนเองได้ ทั่งนี้จากปัญหาอาจจะเกิดเพราะว่าตัวเด็กอยากได้คำปรึกษาที่มาจากคนในครอบครัวเพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการคบหากับแฟนหรือเพื่อนที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตแต่กลับไม่ได้รับคำปรึกษาดีๆจึงอาจจะทำให้ตัวเด็กคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีและพึ่งกระทำต่อ และนำมาสู่ผลที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจจะไม่พึ่งพอใจ (ท้องไม่พร้อม)

-ปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม/สังคม คือ จากสภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในสังคม อาจจะเป็นตัวขัดเกลาเด็กที่กำลังจะเติบโต ให้มีการใช้ชีวิตไปในทางที่สมควร ย่อมขึ้นอยู่กับสังคม/สภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่หรือซึมซับอยู่ทุกวัน เพราะหากสังคมมีตัวอย่างที่ไม่ดีและขาดการอบรมเด็กที่ดี ก็อาจจะทำให้เด็กเหล่านั้น เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสังคมเป็นเรื่องปกติ และนำไปปฏิบัติตาม ซึ่งทั้งหมดนี้คือปัญหาหลักๆที่เห็นได้ชัดจากสังคมปัจจุบันและนำไปสู่การท้องไม่พร้อม

ข้อเสนอแนะ

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดปัญหาในหลายๆด้านเพิ่มมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นขึ้น พ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมต้องให้โอกาสเด็กเหล่านี้ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปไม่กล่าวโทษหรือตำหนิ โดยต้องเดินเคียงคู่ไปกับเขา แม้วัยรุ่นจะรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วและยังอุ้มท้องยังเก็บเด็กเอาไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและกล้าหาญ เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ สำหรับวัยอย่างเขาแต่ถ้าเขาผ่านตรงจุดนี้ไปได้ก็ต้องชื่นชมเขา เป็นกำลังใจให้เขาด้วยให้เขาได้ฝึกรักตัวเองให้เป็นความรัก ความเข้าใจและการให้โอกาสจากคนใกล้ชิด จากสังคมจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ก้าวข้ามผ่านภาวะนี้ไปได้ พร้อมๆ กับได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์จากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต และสามารถใช้มันให้เป็นพลังทางบวกให้ตัวเองเข้มแข็งและเป็นแม่ที่ดีต่อไปในอนาคตได้ยังไม่สายที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือร่วมใจกันในการลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อเยาวชนในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีอนาคตในวันข้างหน้าได้บรรณานุกรม

World Health Organization. (2006). The second decades : Improving adolescent health and development.

[online]. Retrieved from http://www.WHO.org

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2555). รายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่นไทย.

กรุงเทพ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

ลำเจียก กำธร และ จิณัฐตา ศุภศรี. (2556). การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ตรัง จังวัดตรัง.

อนุศักดิ์ คงมาลัย. (2554). สภาวะการมีบุตรของวัยรุ่นไทย. [online]. สืบค้นจาก http://www.m-

society.go.th/document/statistic/statistic_7883.pdf

ศิริพร จิรวัฒน์กุล. (2555). เพศศึกษา : เสียงสะท้อนจากวัยรุ่นไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ.

35(4), 1-11.

เบญจพร ปํญญายงค์. (2554). คู่มือการให้คำปรึกษา ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. นนทบุรี : กลุ่มที่ปรึกษา

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข.

กระทรวงสาธารณะสุข. (2553). นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่1

(พ.ศ.2553-2557). กรุงเทพมหานคร : กระทรวงสาธารณะสุข.

สุพร อภินันทเวช. (2553). การให้คำปรึกษาในวัยรุ่นตั้งครรภ์. ใน ธราธิป โคละทัต, บุญยิ่ง มานะบริบูรณ์

และวิทยา ถิฐาพันธ์ (บรรณาธิการ), วัยรุ่นตั้งครรภ์และทารกเกิดก่อนกำหนด...ปัญหาที่ท้าทาย

(หน้า107-112). กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง.

กรมสุขภาพจิต. (2554). รายงานการทบทวนสถานการณ์เรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้าง

ทักษะชีวิตและการให้คำปรึกษา. กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต.


[1] (WHO ย่อมาจาก World Health Organization) องค์การอนามัยโลก เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ รับผิดชอบการประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ

[2] ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน คือ การคุมกำเนิดหลังร่วมเพศ เป็นวิธีการที่วัยรุ่นปัจจุบันนิยมใช้เป็นอย่างมาก เพราะวิธีนี้ถือเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์หลังการไม่ได้ป้องกัน หรือเกิดจากการพลาดพลั้ง เช่นถูกข่มขืน ถุงยางอนามัยแตก การคุมกำเนิดผิดวิธี เป็นต้น การคุมกำเนิดโดยวิธีนี้ควรจะทำภายใน 120 ชั่วโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ์็็

[3] สถานที่เริงรมย์ คือ สถานที่ที่ทำให้รื่นเริงบันเทิงใจให้บริการในเวลากลางคืน มีดนตรี การแสดงที่ยั่วยุความต้องการทางเพศ และขายอาหารกับเครื่องดื่มที่มึนเมา

[4] ฮอร์โมนของวัยรุ่นต่อเรื่องเพศ เป็นปัจจัยสิ่งเร้าภายในร่างกายซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกาย ซึ่งผลิตฮอร์โมนนี้ออกมา เพื่อกระตุ้นให้คนเราเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศ และนำไปสู่การเกิดอารมณ์ทางเพศตามช่วงวัย

[5] ค่านิยมสมัยใหม่ หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แล้วยอมรับไว้เป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ค่านิยมเหล่านี้จะสิงอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความเชื่อตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ตนยอมรับ ค่านิยมจึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติปฏิบัติของคนโดยตรง

[6] อาการตกเลือด หมายถึง การมีเลือดออกจากช่องคลอดในสตรีที่กำลังมีตั้งครรภ์ ซึ่งปกติไม่ควรจะมีเลย หากมีถือเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบไปพบสูติแพทย์เพื่อตรวจครรภ์

[7] คำโบราณที่ว่า "มีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน" หมายถึงเพราะถ้ามีส้วมอยู่หน้าบ้าน ถ้าส้วมแตกขึ้นมาจะเหม็นและอับอายชาวบ้าน เปรียบเทียบกับลูกสาวถ้าได้รับความเสียหายทางเพศเกิดขึ้น พ่อแม่ก็จะอับอาย วงศ์ตระกูลจะพลอยมัวหมองไปด้วย หรืออาจไม่ยอมรับ

[8] เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีหลักแหล่งอาศัยหลับนอนตามที่สาธารณะ หรือบางคนอาจมีครอบครัวอยู่แต่ไม่ต้องการอยู่กับครอบครัว หรือบางคนอาจเช่าบ้านอยู่กันเป็นกลุ่มตามชุมชน เมื่อไม่มีรายได้ ก็จะออกมาตามท้องถนน เพื่อประกอบอาชีพ เช่น ขอทาน การเช็ดกระจก ขายพวงมาลัย การขายบริการทางเพศ เพื่อหาเงินมาประทังชีวิต

[9] โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรงที่ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส เป็นต้น

[10] การล่อลวง คือ การใช้อุบายทุจริตในการหลอกให้หลงเชื่อและทำให้ตายใจ ในสิ่งที่เป็นเท็จเพื่อชิงเอาทรัพย์ หรือเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ