ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສັນຊາດ

ສັນຊາດມີໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼັກໆສອງຢ່າງຄື:

  • -ປະການທຳອິດ ສັນຊາດຈະເປັນຄຸນສົມບັດໜຶ່ງຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ ແລ້ວແຕ່ກົດໝາຍຈະກຳນົດ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຕຳແໜ່ງທາງການເມືອງຫຼືຕຳແໜ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ອຳນາດລັດມັກຈະສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນຊາດຂອງຕົນ ເຊິ່ງກໍໝາຍເຖິງຜູ້ມີສັນຊາດຂອງລັດນັ້ນເອງ.
  • -ປະການທີ່ສອງ ລັດຜູ້ໃຫ້ສັນຊາດ ສາມາດໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງທາງການທູດ ( Diplomatic protection) ແກ່ຄົນຊາດຂອງຕົນຕາມກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດໄດ້.

ພ້ອມກັນນີ້ ສັນຊາດຍັງເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈຳແນກວ່າບຸກຄົນໃດໜຶ່ງນັ້ນ ສັງກັດຢູ່ໃລັດໃດ ຫຼືລັດໃດມີອຳນາດເໜືອບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ.

ສັນຊາດກັບການປ່ຽນອຳນາດອະທິປະໄຕເໜືອດິນແດນ

ຕາມຫຼັກກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ການປ່ຽນແປງອຳນາດອະທິປະໄຕເໜືອດິນແດນຂອງລັດ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກ ການຍົກດິນແດນໃຫ້, ການແບ່ງແຍກດິນແດນ ຫຼືການຖືກຄວບຄຸມຫຼືເປັນເມືອງຂຶ້ນ ຍ່ອມມີຜົນກະທົບຕໍ່ສັນຊາດຂອງບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນນັ້ນທັງສິ້ນ ເຊິ່ງກໍລະນີນີ້ສາມາດແຍກອອກເປັນສອງກໍລະນີຄື: ກໍລະນີທຳອິດ ຄືກໍລະນີທີ່ລັດໄດ້ຕົກລົງເຮັດສົນທິສັນຍາແລະມີບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ກໍລະນີທີ່ສອງ ຄືກໍລະນີທີ່ລັດບໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຮັດສົນທິສັນຍາກຳນົດສະຖານະຂອງບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນແດນທີ່ມີການປ່ຽນແປງອຳນາດອະທິປະໄຕ.

ສຳລັບກໍລະນີທຳອິດນັ້ນ ການໄດ້ແລະເສຍສັນຊາດຍ່ອມເປັນໄປຕາມບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາ ໝາຍຄວາມວ່າ ບົດບັນຍັດຂອງສົນທິສັນຍາໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ພົນລະເມືອງມີສິດເລືອກສັນຊາດໄດ້ໂດຍເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສົນທິສັນຍາ.

ກໍລະນີທີ່ສອງນັ້ນ ຫາກລັດບໍ່ໄດ້ມີການເຮັດສົນທິສັນຍາກຳນົດເລື່ອງການໄດ້ແລະເສຍສັນຊາດຂອງບຸກຄົນໄວ້ກໍຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມປະເພນີລະຫວ່າງປະເທດ ກໍຄື: ໂດຍຜົນຂອງປະເພນີລະຫວ່າງປະເທດ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຍ່ອມເສຍສັນຊາດໄປໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໝາຍຄວາມວ່າບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ດິນແດນດັ່ງກ່າວຍ່ອມໄດ້ສັນຊາດຂອງລັດຜູ້ສືບທອດ ແລະເສຍສັນຊາດດັ່ງເດີມໄປ.