เขียนความในใจเพื่อเป็น friendship ก่อนจากกัน เนื่องจากสำเร็จการศึกษา ถึง อ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์