จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์

(1) สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

(2) เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ

(3) ให้นักเรียนทำงานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น

(4) กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์


2. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงาน คือข้อใด

(1) การนำเสนอและแสดงโครงงาน

(2) จัดทำเค้าโครงของโครงงาน

(3) คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ

(4) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล


3. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวหิน ช้างสี จัดเป็นโครงงานประเภทอะไร

(1) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

(2) โครงงานประเภทการทดลอง

(3) โครงงานพัฒนาเกม

(4) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา


4. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นสำคัญในการจัดการแสดงและการนำเสนอผลงาน

(1) ชื่อโครงงาน ชื่อผู้ทำโครงงาน ชื่อที่ปรึกษา

(2) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงาน

(3) ผลงานทุกชิ้นที่ทดลองไม่สำเร็จ

(4) วิธีการดำเนินการโดยเลือกเฉพาะขั้นตอนที่เด่นและสำคัญ


5. ข้อใด ไม่ใช่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงาน

(1) มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล

(2) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

(3) คัดลอกผลงานผู้อื่น

(4) ใช้คำสุภาพ และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น


6. ก่อนที่จะจัดทำโครงงานทางคอมพิวเตอร์ นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรในขั้นแรก

(1) ศึกษาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้จัดทำไว้แล้ว

(2) เขียนเค้าโครงของโครงงาน

(3) ออกแบบโครงงาน

(4) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ


7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์

(1) บทนำ

(2) กิตติกรรมประกาศ

(3) บทคัดย่อ

(4) อ้างอิง


8. ในการเขียนเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เป็นทฤษฎี หลักการ และเทคโนโลยีที่ใช้จะกล่าวถึงเรื่องใด

(1) เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดทำโครงงาน

(2) ความจำเป็น และความเป็นมาของโครงงาน

(3) ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงงาน

(4) กลุ่มผู้ใช้หรือผู้ทดลองโครงงาน


9. ผู้ประเมินโครงงานของนักเรียนในเบื้องต้นคือใคร

(1) ผู้อำนวยการ

(2) ครูผู้สอน

(3) ฝ่ายวิชาการ

(4) ผู้ปกครอง


10. การจัดทำรายงานประกอบโครงงานคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างไร

(1) เพื่ออธิบาย และบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน

(2) เพื่อเป็นส่วนประกอบในการประเมินโครงงาน

(3) เพื่อบอกความเป็นมาของโครงงาน

(4) เพื่อบอกขั้นตอนการจัดทำโครงงาน