จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อใดช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

(1) AutoCAD

(2) Adobe Acrobat

(3) Microsoft Excel

(4) Microsoft Word


2. การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร

(1) ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน

(2) ทุกคนได้เรียนหนังสือโดยไม่ต้องทำงาน

(3) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน

(4) คนส่วนใหญ่ได้ทำงานที่มีรายได้ดี


3. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) ดูแผนที่การเดินทางไปยังจังหวัดเลย

(2) ค้นหารายชื่อหนังสือผ่านบัตรรายการ

(3) สั่งซื้อหนังสือผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต

(4) บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ลงในสมุดบันทึก


4. ข้อใดสรุปลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

(1) แม่นยำ มั่นคง แน่นอน ทันสมัย

(2) ส่งเสริม พัฒนา ก้าวหน้า มั่นคง

(3) ปรับเปลี่ยน แก้ไข ฉับไว ทันเหตุการณ์

(4) สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง กว้างขวาง


5. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่มาตรา

(1) 10 มาตรา

(2) 20 มาตรา

(3) 30 มาตรา

(4) 40 มาตรา


6. ข้อใดเป็นผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต

(1) เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า

(2) ผลิตอาหารกระป๋องเสร็จได้รวดเร็วในเวลาจำกัด

(3) หนีภัยธรรมชาติได้ทันเวลาเพราะดูข่าวโทรทัศน์

(4) ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ได้ง่ายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


7. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดมีส่วนช่วยในการสร้างแบบจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ

(1) กล้องดิจิทัล

(2) ดาวเทียม

(3) เครื่องจีพีเอส

(4) โทรสาร


8. มาตราที่ 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษไม่เกินกี่ปี

(1) 8 ปี

(2) 10 ปี

(3) 5 ปี

(4) 7 ปี


9. พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร

(1) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

(2) ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

(3) ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(4) ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย


10. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมาตราใดมีบทลงโทษรุนแรงมากที่สุด

(1) มาตรา 9

(2) มาตรา 10

(3) มาตรา 12

(4) มาตรา 14