จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้

((1)) การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหา

((2)) การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

((3)) การออกแบบและปฏิบัติการ

((4)) การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

((5)) การทดสอบ

((6)) การปรับปรุงแก้ไข

((7)) การประเมินผล

ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีได้ถูกต้อง

(1) 1 2 3 4 5 6 7

(2) 2 1 3 4 5 6 7

(3) 2 1 4 3 5 6 7

(4) 1 2 4 3 5 6 7


2. "ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปหลายสิ่งได้" ข้อความนี้ เป็นความหมายของการคิดลักษณะใด

(1) ความคิดริเริ่ม

(2) ความคล่องในการคิด

(3) ความยืดหยุ่นในการคิด

(4) ความคิดละเอียดลออ


3. ซอฟต์แวร์ในข้อใดนิยมนำมาใช้ในการออกแบบและนำเสนอผลงานได้

(1) MS-Office

(2) Pro / Engineer

(3) Adobe Photoshop

(4) Adobe Flash CS


4. ระบบกลไกในข้อใดใช้ในการเพิ่มแรงและทิศทางของการเคลื่อนที่

(1) คานงัด

(2) รอก

(3) เฟือง

(4) สปริง


5. ระบบกลไกในข้อใดใช้ในการรองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือน

(1) คานงัด

(2) รอก

(3) เฟือง

(4) สปริง


6. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ

(1) สายไฟ

(2) สวิตช์ไฟฟ้า

(3) แบตเตอรี่

(4) ไดโอด


7. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดทำให้เกิดการหมุนของล้อ ลูกรอก เฟือง และลูกเบี้ยว เมื่อไฟฟ้าไหลผ่านครบวงจร

(1) ทรานซิสเตอร์

(2) รีเลย์

(3) ไดโอด

(4) มอเตอร์


8. การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดเป็นวิธีการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียบร้อยที่สุด

(1) วิธีใช้แผงต่อสายไฟ

(2) วิธีใช้แผ่นพิมพ์ลายวงจร

(3) วิธีใช้แผ่นเทปทองแดง

(4) วิธีใช้แผงประกอบวงจร


9. อนุวัฒน์ นำตู้จดหมายมีเสียงเพลงไปทดลองติดตั้งและใช้ พบว่า สายชิลด์โมโนที่ต่อจากตู้จดหมายไปยังลำโพงในบ้านสั้นเกินไป การกระทำของอนุวัฒน์ อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

(1) การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ

(2) การทดสอบ

(3) การปรับปรุงแก้ไข

(4) การประเมินผล


10. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตู้จดหมายมีเสียงเพลง อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี

(1) การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

(2) การเลือกวิธีการ

(3) การออกแบบและปฏิบัติการ

(4) การทดสอบ