จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. ข้อใดกล่าวถึงชุมชน

(1) กลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่มาอาศัยอยู่รวมกัน

(2) ถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคน

(3) สถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน

(4) การสร้างถิ่นฐานให้อยู่ร่วมกัน


2. ชุมชนใดต่อไปนี้น่าจะมีความสุขมากที่สุด

(1) ชุมชน ก มีผู้นำชุมชนจบปริญญาโท

(2) ชุมชน ข มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

(3) ชุมชน ค มีการร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกันทุกเดือน

(4) ชุมชน ง เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก


3. การกระทำใดเป็นการรักษาสุขลักษณะของชุมชน

(1) การปลูกต้นไม้ข้างถนน

(2) การทิ้งขยะให้ถูกที่

(3) การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

(4) การนำขยะกลับมารีไซเคิล


4. การกระทำใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

(1) การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

(2) การเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของชุมชน

(3) การป้องกันหรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

(4) การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี


5. ใครต่อไปนี้ ไม่ ช่วยป้องกันภัยในชุมชน

(1) เอ ร่วมกับเพื่อน ๆ กำจัดผักตบชวาในชุมชน

(2) บี คอยสอดส่องพฤติกรรมคนแปลกหน้าที่เข้ามาในชุมชน

(3) เอฟ คอยติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศเป็นประจำ

(4) แอล ชักชวนเพื่อนให้มาเล่นการพนันในชุมชน


6. ใครต่อไปนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด

(1) โชคชัย ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมของชุมชนเลย เพราะต้องทำงานดึกทุกวัน

(2) วิไล เข้าร่วมการประชุมของชุมชน เฉพาะเรื่องที่ตนเองมีผลประโยชน์เท่านั้น

(3) สมัย เข้าร่วมการประชุมกับชุมชนทุกครั้ง แต่ไม่เคยทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับชุมชนเลย

(4) ประไพ แพ้การเลือกตั้งประธานชุมชน จึงพยายามพูดยุยงให้คนในชุมชนแตกความสามัคคีกัน


7. ถ้านักเรียนรู้ว่าชุมชนของตนเองกำลังจะเกิดภัยน้ำท่วม นักเรียนควรทำอย่างไร

(1) รีบอพยพข้าวของออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด

(2) รีบแจ้งประธานชุมชนให้ประกาศเตือนสมาชิกในชุมชน

(3) ไม่บอกใครรีบกักตุนสินค้าไว้ขายในช่วงน้ำท่วม

(4) ทำตัวตามปกติ เพราะเหตุการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้


8. ใครต่อไปนี้ ไม่ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

(1) ลุงเฉย กลัวปีนี้ฝนจะแล้ง จึงกั้นคลองไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

(2) ลุงมี นำความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนบ้าน

(3) ลุงชู ไปช่วยเพื่อนบ้านลงแขกเกี่ยวข้าวหลังจากเกี่ยวข้าวในนาของตนเองเสร็จแล้ว

(4) ลุงวัน อาสาเป็นผู้นำในการสร้างสะพานข้ามคลอง


9. ปิยะธิดา เห็นว่าชุมชนของตนเองมีต้นไม้น้อยเกินไป จึงนำต้นไม้ที่เพาะไว้ไปปลูกในที่สาธารณะ

ของชุมชน การกระทำของปิยะธิดามีประโยชน์อย่างไร

(1) คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน

(3) ชุมชนสะอาด

(4) สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น


10. มาลิกา เห็นว่าแม่บ้านในชุมชนของตนเองส่วนใหญ่ไม่มีงานทำ หากว่างเว้นจากงานบ้าน จึงรับงานฝีมือ

มาให้แม่บ้านที่ว่างงานในชุมชนทำ การกระทำของมาลิกามีประโยชน์อย่างไร

(1)คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(2)เกิดความสามัคคีขึ้นในชุมชน

(3)ชุมชนสะอาด

(4)สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น