ชื่อวิชา "การงานอาชีพและเทคโนโลยี" รหัสวิชา ง 33101 - ง 33102

ครูผู้สอน : ครูสุนันท์ สุทธิจิตรานนท์

Web blog : https://www.L3nr.org/posts/577009


ภาคเรียนที่ 1/2560

 • หน่วยที่ 1 คนดีของชุมชน (17 คะแนน)
  • ความหมายและความสำคัญของชุมชน
  • หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน
  • ประโยชน์จากการปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาขิกของชุมชน
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 1............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (17 คะแนน)
  • การเลือกใช้ เลือกซื้อ ดูแลรักษา เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
  • การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 2............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 3 เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป (17 คะแนน)
  • ความหมายของการแปรรูปอาหาร
  • ความสำคัของการแปรรูปอาหาร
  • หลักการแปรรูปอาหาร
  • กระบวนการแปรรูปอาหาร
  • การจัดจำหน่ายอาหารแปรรูป
  • การทำอาหารแปรรูป
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 3............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 4 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี (17 คะแนน)
  • กระบวนการเทคโนโลยี
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ภาพฉายและแบบจำลอง
  • การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 4............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 5 งานอาชีพ (12 คะแนน)
  • แนวทางเข้าสู่อาชีพ
  • คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
  • การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
  • ประสบการณ์ในอาชีพ
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน

หมายเหตุ : สอบปลายภาค 20 คะแนน สอบหน่วยที่ 5 งานอาชีพ


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาคเรียนที่ 2/2560

 • หน่วยที่ 1 การติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต (22 คะแนน)
  • ความหมายของอินเทอร์เน็ต
  • ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • พื้นฐานการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต
  • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System)
  • บริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต
  • การใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายสังคม (Social Network)
  • การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้
  • เทคนิคการค้นหาข้อมูลความรู้ทางอินเทอร์เน็ต
  • ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 1..........10 คะแนน

 • หน่วยที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก (22 คะแนน)
  • หลักการเริ่มต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน
  • ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อมนุษย์
  • ปัจจัยสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน
  • การศึกษาผลกระทบของชิ้นงานที่สร้างขึ้น
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์
   • ผลการปฏิบัติงาน..........15 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 2............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนองาน (22 คะแนน)
  • ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
  • ความหมายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน
  • วัตถุประสงค์ในการนำเสนองาน
  • ขั้นตอนการนำเสนองาน
  • เทคโนโลยีสำหรับนำเสนองาน
  • รูปแบบการนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ผลการปฏิบัติงาน..........15 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................2 คะแนน
   • Test ย่อยครั้งที่ 3............5 คะแนน

 • หน่วยที่ 4 โครงงานคอมพิวเตอร์ (14 คะแนน)
  • ความสำคัญของการทำโครงงาน
  • ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
  • ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
  • ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
  • การจัดรูปเล่มรายงานการพัฒนาโครงงาน
   • ผลการปฏิบัติงาน..........10 คะแนน
   • คุณลักษณะ...................4 คะแนน

หมายเหตุ : สอบปลายภาค 20 คะแนน สอบหน่วยที่ ............ (จะแจ้งภายหลัง)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------