แหล่งที่มารูปภาพ : http://www.krumana.com/?p=3093

ปัจจุบันการศึกษาในที่ต่างๆ มีการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้เรียน จะเรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทันสมัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีการนำเอา คอมพิวเตอร์พกพาเข้ามาสืบค้นความรู้ในชั้นเรียน อภิปรายหรือซักถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูกำลังสอน เมื่อเป็นเช่นนี้ ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนา ตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ รู้จักนำเทคโนโลยี ที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ถือว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมากกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21

ผลที่จะเกิดขึ้นกับการศึกษาก็คือ การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาที่จะเห็นได้ว่าแตกต่างจากสมัยก่อนที่ในปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ มีความทันสมัยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องเรียนเฉพาะในตำราอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องเรียนกับครูผู้สอนทางเดียว สามารถเรียนได้หลากหลายทางหลายรูปแบบ และครูผู้ก็จะต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะได้ เรียนรู้เทคนิค รูปแบบ และวิธี การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ ลักษณะของผู้เรียน

การศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่21ควรจะเป็นในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่ายและควรจะออกแบบให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง มากกว่าการรับการถ่ายทอดจากครูผู้สอน โดยออกแบบให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วย ตนเองด้วยเทคโนโลยีและได้รู้จักการ วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และสรุปเป็น องค์ความรู้ ในแบบต่างๆและ ครูควร ออกแบบการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการ สร้างสรรค์ชิ้นงาน และเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมที่ได้ สู่สาธารณชน โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียน การสอนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียน