ที่มา : https://hooahz.wordpress.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B...

มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้การศึกษามีความเปลี่ยนแปลงและมีความสะดวกสบายต่อการเรียนการสอนมากขึ้น ในศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน เป็นการศึกษาที่จะทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย และปัญหา รวมทั้งโอกาสและสิ่งที่เป็นไปได้ใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น

ครูไม่มีความตื่นตัว และเตรียมความพร้อม ครูอาจมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี เทคนิคการสอน ในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่พอ จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ขึ้น เพราะจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

การเป็นครูในศตวรรษที่21 จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีข้อปิดกั้น และให้ผู้เรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ครูเป็นคนที่ค่อยชี้แนวทางเพื่อให้ผู้เรียนได้ไขข้อสงสัยในเรื่องที่ไม่เข้าใจ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดคล้องกับความเป็นจริง จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาในศตวรรษที่21ได้ " นั่นเอง "

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท