ที่มา : http://pratchaya1455.blogspot.com/2016/01/21_26.ht...

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่อุดมไปด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายและเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในทุกๆด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้เรียนผู้สอนจึงควรมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขอยู่ในสังคมได้

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งดีและไม่ดี ผลกระทบในทางที่ดี คือ หากนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิจัย ต่างๆจะทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วทันใจ และสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่ของโลกใบนี้ ส่วนของผลกระทบในทางที่ไม่ดี คือ หากไม่รู้จักการปรับใช้เทคโนโลยีหรือนำมาใช้ในทางที่ผิด เนื่องด้วยมีการเข้าถึง เเหล่งข้อมูลที่รวดเร็วนี้อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น อาชญากรรม มิจฉาชีพ เป็นต้น

ในศตวรรษที่21นั้น ควรจะมีการศึกษาที่ผู้เรียนนั้นเป็นหลักครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะหรือแนะนำเพียงเท่านั้น การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นไปอย่างลึกซึ้งไม่ผิวเผินอย่างที่เคยเป็นมา เพื่อนำไปใช้ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่จะทำให้รู้จักการปรับตัวจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข