ที่มา : http://pirun.kps.ku.ac.th

สถานการณ์ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของสังคมที่มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดและ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการสื่อสารแลข้อมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลและข่าวสารมีความทันสมัยและรวดเร็ว ทั้งภาพและเสียงระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่จำกัดช่องทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกด้านทำให้เกิดผลกระทบกับระบบต่างๆ เช่น ระบบการศึกษา เป็นต้น

ผลที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของประเทศ จะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศที่ดีเป็นสำคัญ อีกทั้งในด้านการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่สร้างความสนใจให้กันผู้เรียนและยังช่วยให้ครูสอนได้ง่ายขึ้น ด้านการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ เช่น .การสร้างโปรแกรมจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างชัดเจน และ เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21มีแนวโน้มที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มี ความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น ระบบจำลอง ระบบเสมือนจริง โดยพยายามนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นลดข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้นำไป ใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)ของมหาวิทยาลัย

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตในทุกๆด้าน เช่นในระบบการศึกษาช่วยให้การเรียนการสอนสะดวกขึ้น นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียน ใช้โปรแกรมช่วยสอนทำให้นักเรียนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น