(ที่มา http://taamkru.com )

โลกของเรามีความก้าวหน้าขึ้นทุกๆวัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เพราะมีคนที่คอยคิดค้นเทคโนโลยี ใหม่ๆขึ้นมาเสมอ เพื่อให้โลกก้าวหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต เทคโนโลยีมีข้อดีอยู่มากมาย แต่ก็มีของเสียตรงที่คนทุกคนไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลต่อทุกๆด้านในชีวิต การศึกษาก็เช่นกัน เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการศึกษา เด็กนักเรียนก็สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้มากขึ้น มีการเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี เช่น เด็กสามารถเรียนรู้เนื้อหาในอินเตอร์เน็ตก่อนจะเข้าชั่วโมงเรียน เมื่อถึงชั่วโมงเรียนเด็กก็จะเข้าใจเนื้อหามากขึ้น โดยไม่ได้เรียนแต่กับครูเท่านั้น

การศึกษาในประเทศไทยของเราก็ควรเปลี่ยนแปลงให้ทันยุคทันสมัย เข้ากับเทคโนโลยีให้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กเป็นพลเมืองโลกอย่างมีคุณภาพ ครูควรพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา หาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีกว่าเดิม

(ที่มา http://teachers4cs.blogspot.com )