ปัจจุบันการศึกษาในที่ต่างๆ ทั่วโลกได้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในเรื่องของความแตกต่างทางการเรียนรู้ระหว่างบุคคลได้ค่อนข้างมาก ซึ่งตามแนวคิดของเอ็ดการ์ เดล ที่เน้นการได้ลงมือทำหรือประสบการณ์ตรง ซึ่งก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่คงทนถาวร ซึ่งเทคโนโลยีสามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างมาก และสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนที่ทรงคุณค่าสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนและผู้สอน จึงทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21


ผลที่เกิดขึ้นกับระบบการศึกษาจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เห็นได้ชัดคือรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ที่เปลี่ยนไป แตกต่างจากอดีต กล่าวคือการเรียนในอดีตนั้นครูผู้สอนจะเป็นเจ้าของความรู้ ผู้เรียนต้องรับความรู้จากครู แม้จะสามารถเรียนรู้จากช่องทางอื่นได้บ้าง แต่ในบางพื้นที่การเข้าถึงความรู้มีค่อนข้างจำกัดการเรียนรู้จากครูเป็นช่องทางเดียวที่สามารถทำได้ แต่ในปัจจุบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ของหลายๆ ประเทศทั่วโลก ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามากขึ้น จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่จะเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ตอบสนองความแตกต่างทางการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดเป็นความรู้ที่คงทนถาวร ผู้เรียนจึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนและการศึกษาด้วยตนเอง ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบสัมมาอาชีพและพัฒนาประเทศชาติของตนเองต่อไปได้


การศึกษาไทยควรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดก่ารเรียนรู้ เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า เทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ที่มีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ดีกว่าการสอนแบบเก่าๆ ที่ครูเป็นเจ้าของความรู้ และจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตอบสนองการเรียนรู้ของนักเรียนได้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาและลดภาระของผู้สอนได้เป็นอย่างมาก และข้อสำคัญที่สุดคือทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาคือ 1. ความเท่าเทียมของเทคโนโลยีทางการศึกษา ของโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือนอกเมือง เพื่อให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 2.ทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 3.ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และมีความคุ้มค่าที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นไปได้ยาก แต่หากทำให้เกิดขึ้นจริงได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการการศึกษาไทยได้อย่างแน่นอนที่มาของรูปภาพ : http://east.d303.org/school-history