ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านของการศึกษาอีกด้วย

การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทุกวัน ดั้งนั้นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ ก็อาจมิใช่ตัวความรู้หรือเนื่อหาที่มีเฉพราะในห้องเรียนอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะตัวความรู้ในยุคทตวรรษที่ 21นั้นมีมายมายมหาศาลเกินกว่าที่จะมอบให้นักเรียนได้ อีกทั้งนักเรียนในศตวรรษใหม่นี้ มีหนทางค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากทุกหนแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อมและอินเทอร์เน็ตหากการศึกษาไทยยังย่ำอยู่กับกระบวนทัศน์เดิม คือมอบความรู้เป็นรายวิชาก็จะไม่ทันสถานการณ์โลก ที่ควรทำคือมีกระบวนทัศน์ใหม่ที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนจะเรียนรู้อะไรบ้างนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคน แต่ที่ทุกคนควรมีคือความสามารถในการเรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและการไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 นี้ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากแบบเดิมที่จะเน้นตัวผู้สอนเป็นสำคัญ โดยทีผู้สอนนั้นจะมีบทบาทเป็นผู้บรรยาย แต่เมื่อการศึกษาไทยได้เริ่มเข้ามาสู้ในยุคศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนจึงต้องมีเปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีการเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้บรรยายเป็นผู้อำนวยความสะดวก มีการเสนอแนะการใช้เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมที่จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการใช้เครื่องมือให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียนเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้อีกต่อไป