1. เทคโนโลยีในการทำงานคืออะไร

การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิขาการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร สิ่งของเครื่องใช้ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อสนองความต้องการ เพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ และให้การทำงานประสบความสำเร็จ


2. การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

  • วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
  • ความจำเป็นในการใช้งาน
  • ความพร้อมของบุคลากร
  • งบประมาณในการดำเนินการและการดูแลรักษา
  • รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

3. หลักการและเหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง

  • ลดระยะเวลาในการทำงา แต่ได้งานเท่าเดิม
  • ลดจำนวนแรงงาน แต่เพิ่มชั่วโมงการทำงาน
  • ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
  • คุณภาพของงานดีขึ้น

4. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจมาอย่างละ 5 ตัวอย่าง พร้อมบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านั้น

เทคโนโลยี ประโยชน์ของเทคโนโลยี
งานบ้าน
1. เครื่องดูดฝุ่น
2. กาต้มน้ำไฟฟ้า
3. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
4. เครื่องปิ้งขนมปัง
5. เครื่องซักผ้า

อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดพื้น
ต้มน้ำสำหรับใช้อุปโภค บริโภค
หุงข้าวดิบให้สุก
ปิ้งขนมปังแผ่น
ซักเสื้อผ้าที่สวมใส่ในชีวิตประจำวัน หรือผ้าชนิดอื่น ๆ ตามฟังก์ชั่น
งานเกษตร
1. รถแทรกเตอร์
2. เครื่องรดน้ำแบบสปริงเกอร์
3. เครื่องฉีดยา
4. เครื่องรีดนมโค
5. เครื่องตัดหญ้า

ใช้ในการไถนา
รดน้ำพืชในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องรดน้ำ
พ่นยาฆ่าแมลง
อำนวยความสะดวกในการรีดนมวัว
ตัดหรือเล็มหญ้า
งานช่าง
1. เครื่องผสมปูน
2. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
3. คอมพิวเตอร์
4. รอก
5. เครื่องนวดดิน

ผสมวัตถุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ใช้ในการเชื่อมโลหะ
ออกแบบงาน
ชักดึงสิ่งของขึ้นตึกสูง
นวดดิน ใช้แทนแรงงานคน
งานประดิษฐ์
1. ที่เจาะตากไก่
2. กรรไกร
3. สว่าน
4. ปืนกาว
5. สเปรย์สี

เจาะรูวงกลมบนกระดาษ
ตัดวัตถุ
เจาะรูบนวัตถุ
ยิงกาวบนวัตถุ เพื่อใช้ในการติด
พ่นสีลงบนงานประดิษฐ์ตามที่ต้องการ
งานธุรกิจ
1. คอมพิวเตอร์
2. เครื่องถ่ายเอกสาร
3. เครื่องพิมพ์
4. โทรสาร
5. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์

ใช้ในการค้นคว้าข้อมูล จัดทำเอกสาร และนำเสนอผลงาน
สำเนาเอกสารเพื่อใช้ในการทำงาน
พิมพ์เอกสารจากไฟล์ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสื่ออื่น ๆ
รับและส่งเอกสารผ่านสัญญาณโทรศัพท์
นำเสนอผลงานในการประชุมหรือนำเสนอลูกค้า