1. เทคโนโลยีในการทำงานคืออะไร
  2. การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
  3. หลักการและเหตุผลในการเลือกและใช้เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
  4. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ในงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจมาอย่างละ 5 ตัวอย่าง พร้อมบอกประโยชน์ของเทคโนโลยีเหล่านั้น