1. การเตรียมตัวหางานมีวิธีการอย่างไร

 • เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เราต้องการหรือสนใจ
 • รู้จักตนเองก่อนตัดสินใจเลือกงาน ได้แก่ ความชอบหรือความสนใจ ความถนัด สติปัญญาและความสามารถ ค่านิยม

2. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพหรือหน้าที่การงานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

อาชีพหรือหน้าที่การงานนั้นต้องมีความเหมาะสมกับตนเอง โดยเริ่มจากการรู้จักตัวเองให้ดีก่อน และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาชาอาชีพ ได้แก่ ลักษณะงาน สถานที่ เครื่องแบบ ค่าจ้าง สวัสดิการ ความก้าวหน้า และความมั่นคงของงาน จนถึงความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องความอบ ความสนใจ และบุคลิกภาพอีกด้วย


3. ทำไมจึงต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าทำงาน

เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็นอย่างมาก ผู้มีบุคลิกภาพดีจะได้รับการนับถือ การสนับสนุน ความไว้ใจ และความประทับใจจากผู้พบเห็น


4. หากต้องการสมัครงานจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

 • เตรียมเอกสารและหลักฐาน
 • เดินทางไปสมัครงงาน แต่งกายสุภาพ
 • เขียนใบสมัครงงานด้ยความรอบคอบ

5. การเข้ารับสัมภาษณ์เข้าทำงานมีวิธีเตรียมการอย่างไร

 • เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะตอบคำถาม
 • แต่งกายสุภาพ
 • ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าห้อง
 • ไหว้ทักทายและนั่งเมื่อได้รับอนุญาต
 • นั่งด้วยท่าทางสุภาพ
 • ไม่หลบตาผู้สัมภาษณ์
 • ถ้าได้ยินคำถามไม่ชัดเจน ให้ขอร้องผู้สัมภาษณ์ให้ถามอีกครั้ง
 • เมื่อสัมภาษณ์เสร็จให้ทำความเคารพผู้สัมภาษณ์ก่อนออกจากห้อง

6. การทำงานให้ก้าวหน้ามีหลักปฏิบัติอย่างไร

 • เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นให้ตรงประเด็น
 • พยายามเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน
 • สร้างความสุขกับชีวิตการทำงาน
 • แก้ปัญหาอย่างถูกวิธี
 • ปรับเปลี่ยนความคิด
 • สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • แสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม
 • ใช้คำพูดสร้างสรรค์


7. การเปลี่ยนงานบ่อยจะส่งผลอย่างไรในการทำงาน

Related image

การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ จะส่งผลเสีย เพราะเมื่อนายจ้างเห็นประวัติการทำงานในแต่ละสถานที่ อาจถูกมองว่าไม่สู้งานหรือทำงานแบบจับจด จนทำให้นายจ้างเกิดความไม่มั่นใจว่าเราจะทุ่มเททำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่