1.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะมีการใช้งานเหมือนและแตกต่างจากเครื่องฉายภาพทึบแสงอย่างไร

ความเหมือน สามารถฉายภาพให้เห็นเป็นภาพสีได้ชัดเจน

แตกต่างกัน ตรงที่เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะใช้ฉายแผ่นภาพโปรงใส่หรือภาพซ้อน สามารถลบออกและเขียนรายละเอียดระหว่างการนำเสนอได้ แต่เครื่องฉายภาพทึบแสงใช้ฉายวัสดุ เช่น แร่ หิน หนังสือพิมพ์เก่าแก่ เป็นต้น ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น2.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศชนิดใดนิยมใช้มากที่สุด เพราะเหตุใด

โพรเจกเตอร์ เพราะ เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆโดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องกำเนิดอื่นๆได้ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงาน ราชการ สถานศึกษา สำนักงาน หรือบริษัทเอกชน

3.ถ้าต้องการนำเสนองานด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสง นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ต้องเตรียมเครื่องโพรเจกเตอร์ จอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจอโทรทัศน์ เพราะเครื่องฉายภาพจะต้องใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เหล่านี้

4.การนำเสนองานประเภทสาธิตการทำอาหาร ควรใช้ไมโครโฟนประเภทใด เพราะเหตุใด

ไมโครโฟนแบบห้อยคอ เพราะ มีขนาดเล็ก สามารถเสียบตืดกับคอเสื้อ กระเป๋าเสื้อ หรือเนกไทได้

5.ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอกราฟที่สร้างจากซอฟต์แวร์ Microsoft Excel ได้หรือไม่ อย่างไร ?

ได้ เพราะ ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยนต์ก็สามารถนำเสนองานในรูปแบบภาพนิ่งได้เหมือนกัน

6.ถ้าต้องนำเสนองานในสถานที่ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะเลือกนำเสนองานด้วยวิธีใด เพราะเหตุใด

ปริ้นท์เอกสารมาแจกและนำเสนองานด้วยคำพูด อธิบายในส่วนต่างๆของงานที่เรานำเสนอ

7.ข้อมูลที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้นำเสนองาน ควรมีลักษณะอย่างไร

จะต้องเป็นข้อมูลที่นำเสนอทั้งภาพ ข้อความและเสียง จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ กระชับ ได้ใจความ มีหลักฐานอ้างอิงที่สามารถพิสูจน์ได้ และมีความทันสมัย

8.เพราะเหตุใดต้องทำการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเตรียมเนื้อหานำเสนอ

เพราะผู้นำเสนองานต้องรู้ว่าผู้ฟังมีความรู้ระดับใด เพศและวัยใด ทำงานในหน่วยงานใด เพื่อที่จะเลือกข้อมูลและรูปแบบได้เหมาะสมกับผู้ฟัง

9.ถ้าต้องการนำเสนอสไลด์การสร้างชิ้นงาน ควรเลือกคำสั่งใดเพื่อกำหนดรูปแบบสไลด์ในซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint

 1. เลือกคำสั่ง File และ New
 2. คลิก From AutoContent wizard
 3. คลิกปุ่มคำสั่ง Next
 4. คลิกเลือกหมวดของสไลด์
 5. คลิกเลือกเรื่องการนำเสนอ
 6. คลิกเลือกรูปแบบอุปกรณ์ที่จะนำเสนอ
 7. คลิกปุ่มคำสั่ง Next
 8. ใส่หัวเรื่อง
 9. ใส่ข้อความ
 10. คลิกเลือก วัน/เดือน/ ปี คลิกปุ่มคำสั่ง Next
 11. คลิกปุ่มคำสั่ง Finish

10.ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถนำมาใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft PowerPoint ต้องมีลักษณะอย่างไร

จะต้องเป็นไฟล์ประเภท AVI, Quick Time และ MPEG ซึ่งมีนามสกุล .avi, .mov, .qt, .mpg และ .mpeg โดยบางไฟล์อาจมีเสียงประกอบใส่มาด้วย สำหรับภาพเคลื่อนไหวใน Clip Organizer ที่สามารถนำมาใช้กับสไลด์ คือ ไฟล์ประเภท GIF