ค่ากลางข้อมูล ค่าเฉลี่ยเลขคณิต เปิดที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/stat-mmm.ppt