กราฟอสมการ ความหมายอสมการ ที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/non-eq-l.ppt

แก้อสมการ ที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/non-eq-s.ppt

โจทย์ปัญหาอสมการ ที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/non-eq-pb.ppt