การแก้สมการตัวแปรเดียว ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/equation-l1.ppt

การหาจุดหรือคู่อันดับในสมการสองตัวแปร ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/equation-l2.ppt

การเขียนกราฟเส้นตรง จากสมการ ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/graph-line1.ppt

การเขียนกราฟเส้นตรง จากสมการ(2) ดูที่