การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยกราฟ ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/sy-eq-graph.ppt

การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยการคำนวณ แบบแทนค่าตัวแปร ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/sy-eq-solve1.ppt

หรือการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรโดยการคำนวณ แบบกำจัดตัวแปร ดูที่

http://learners.in.th/file/n-uchdara/sy-eq-solve2.ppt

โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

http://learners.in.th/file/n-uchdara/eq-ap4.ppt